Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2019, 51457Ruimtelijke plannenWijzigingsplan “Verwijderen geurzone en archeologie 2” voor de bestemmingsplannen Offem Zuid en Landelijk Gebied ongewijzigd vastgesteld.

Logo Noordwijk

Burgemeester en wethouders van Noordwijk maken als gevolg van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan ”Verwijderen geurzone en archeologie 2” voor de bestemmingsplannen OffemZuid en Landelijk Gebied op 18 september 2018 ongewijzigd is vastgesteld.

Inhoud

Verwijderen geurzone

Offem Zuid ligt in de nabijheid van het afvalverwerkingsbedrijf Gebr. Van der Putten. Dit is een bedrijf waar onder andere groenafvalcompostering wordt uitgevoerd. In de bestemmingsplannen (en uitwerkingsplan, eerste fase) Offem Zuid en Landelijk Gebied is op basis van berekeningen een gebiedsaanduiding ‘milieuzone - geurzone opgenomen’. Ter plaatse van deze geurzone is woningbouw planologisch onmogelijk. Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling Offem-Zuid hebben de gemeente Noordwijk en Gebr. Van der Putten onderzocht op welke manier de geurhinder kan worden teruggebracht, zodat de geurzone geheel uit het bestemmingsplan (en uitwerkingsplan, eerste fase) Offem-Zuid en gedeeltelijk uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied kan worden verwijderd.

Archeologie

In het kader van de archeologie is proefsleuvenonderzoek verricht in het plangebied van Offem-Zuid. Uit dit proefsleuvenonderzoek is gebleken dat er twee behoudenswaardige vindplaatsen zijn. De overige gebieden zijn archeologisch niet behoudenswaardig. De dubbelbestemming ‘waarde-archeologie 2’ van deze overige gebieden kan zodoende worden verwijderd.

Inzien

Het wijzigingsplan, evenals het besluit tot vaststelling inclusief alle bijlagen, liggen met ingang van 18 september 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Noordwijk. De stukken liggen ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. Tevens is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer: NL.IMRO.0575.WPOZLGgeurarcheo-VA01

Beroep

U kunt schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

- tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;

- aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen.

Voorlopige voorziening

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen

Meer informatie: het projectteam Offem-Zuid, T (071) 36 60 000.