Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2019, 51445VergunningenGemertseweg 12 in Oploo (besluit aanmeldingsnotitie m.e.r.)

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis hebben op 16 april 2019 een aanmeldingsnotitie beoordeling milieueffectrapportage ontvangen voor de varkenshouderij aan Gemertseweg 12 in Oploo.

De voorgenomen verandering bestaat uit het oprichten van vleesvarkensplaatsen in de bestaande varkensstallen 6 (420 vleesvarkens) en 7 (280 vleesvarkens). Deze 2 stallen worden aangesloten op een gecombineerde luchtwasser. In totaal gaat het hierbij om het oprichten van een installatie van in totaal 700 vleesvarkens. Het houden van biggen, kraamzeugen, guste en dragende zeugen en dekberen wordt beëindigd. Daarnaast worden er ook nog 3 volwassen paarden gehouden en er is 2 dagen per jaar een mobiele mestscheider met een capaciteit van 45 m3/uur aanwezig. Doordat deze mestafscheider de capaciteit van 50 ton per dag overschrijdt, wordt hiermee drempel van categorie D 18.1 van het Besluit milieueffectrapportage overschreden.

 

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis hebben besloten dat het opstellen van een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is omdat er geen negatieve gevolgen voor de omgeving zijn.

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf de volgende werkdag voor de duur van 6 weken ter inzage op het gemeentehuis Brink 3 in Sint Anthonis of u kunt het digitaal opvragen via postbus@sintanthonis.nl.

Geen bezwaar/beroep

De aanmeldingsnotitie en het besluit hierop maken onderdeel uit van een procedure ter voorbereiding op de procedure voor een omgevingsvergunning. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk. Hiervoor krijgt u gelegenheid tijdens de procedure voor vergunningverlening bij de aanvraag om een omgevingsvergunning.

Meer informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.