Regeling van de Directie van de RDW (Dienst Wegverkeer), houdende mandatering en volmachtverlening van het vragen van prijsopgaven en het aangaan van financiële verplichtingen aan functionarissen van de RDW (Regeling Financieel Mandaat RDW), 15 augustus 2019, kenmerk JBZ19/3774.

De directie van de RDW,

Gelet op artikel 4g van de Wegenverkeerswet 1994 en het Directiereglement RDW 2019 en de daartoe verleende instemming van de Raad van Toezicht;

BESLUIT

Artikel 1

De aan de Directie, bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen gemandateerd en volmacht verleend aan zowel de Algemeen Directeur en de Directeur Bedrijfsvoering, als aan hen ieder afzonderlijk.

Artikel 1a

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 250.000,– exclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. de Divisiemanager Toezicht en Beoordeling;

 • b. de Divisiemanager Voertuig Regelgeving & Toelating;

 • c. de Divisiemanager Registratie en Informatie;

 • d. de Divisiemanager ICT (Informatie en Communicatie Technologie).

Artikel 2

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 100.000,– exclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. de Afdelingsmanagers ICT;

 • b. de volgende functionarissen, werkzaam bij het Facilitair Bedrijf:

  • 1. het Hoofd Facilitair Bedrijf;

  • 2. het Adjunct Hoofd Facilitair Bedrijf.

 • c. de volgende functionaris, werkzaam bij de Divisie Registratie en Informatie:

  • 1. de Afdelingsmanager Projectmanagement & Support.

 • d. de volgende functionaris, werkzaam bij Divisie Toezicht en Beoordeling:

  • 1. de Afdelingsmanager Projectmanagement & Support.

Artikel 3

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 50.000,– exclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. het Hoofd RCA (Risk, Compliance en Audit);

 • b. het Hoofd F&C (Financiën en Control);

 • c. het Hoofd HR (Human Resources);

 • d. het Hoofd JBZ (Juridische en Bestuurlijke Zaken);

 • e. het Hoofd Communicatie;

 • f. het Hoofd SeO (Strategie en Omgeving);

 • g. de volgende functionarissen, werkzaam bij de Divisie Toezicht en Beoordeling:

  • 1. de Afdelingsmanager Toezicht;

  • 2. de Afdelingsmanager Beoordeling;

  • 3. de Afdelingsmanager Procesbeleid.

 • h. de volgende functionarissen, werkzaam bij de Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating:

  • 1. de Afdelingsmanager A&S (Advies en Support);

  • 2. de Afdelingsmanager Typegoedkeuringen;

  • 3. de Afdelingsmanager OVR (Ontwikkeling Voertuigreglementering);

  • 4. de Afdelingsmanager Testen;

  • 5. de Afdelingsmanager TIO (Toegepaste Innovatie en Ontheffingen).

 • i. de volgende functionarissen, werkzaam bij de Divisie Registratie en Informatie:

  • 1. de Afdelingsmanager Registratie Voertuigen;

  • 2. de Afdelingsmanager Informatie & Rijbewijzen;

  • 3. de Afdelingsmanager Frontoffice.

 • j. de volgende functionarissen werkzaam bij de Divisie ICT:

  • de inkopers.

 • k. de volgende functionarissen werkzaam bij de afdeling Financiën en Control:

  • de inkopers.

Artikel 4

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 25.000,– exclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. de volgende functionarissen werkzaam bij het Facilitair Bedrijf:

  • 1. de Unitmanager Dienstverlening & Administratie;

  • 2. de Unitmanager Informatie & Archiefmanagement.

 • b. de volgende functionarissen werkzaam bij de afdeling Strategie en Omgeving:

  • 1. Het Clusterhoofd CIO-office (Chief Information Officer);

  • 2. Het Clusterhoofd ICS (Internationale Coördinatie en Samenwerking);

  • 3. Het Clusterhoofd KRM (Keten- en Relatiemanagement).

Artikel 5

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van financiële verplichtingen – voor zover ze een geldelijk belang van € 12.500,– exclusief BTW niet te boven gaan – gemandateerd en volmacht verleend aan:

 • a. de volgende functionarissen werkzaam bij de Divisie ICT:

  • 1. de Medewerker Managementcontrol, welke als taak heeft de operationele inkoop;

  • 2. de Teammanager ICT;

  • 3. de Vakgroepmanager;

  • 4. de Productowner.

 • b. de volgende functionarissen werkzaam bij de afdeling Financiën en Control:

  • 1. de operationeel inkopers.

 • c. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces Typegoedkeuringen:

  • 1. de Onderafdelingsmanager Aanwijzing en Toezicht;

  • 2. de Onderafdelingsmanager Beleid;

  • 3. de Onderafdelingsmanager Certificeren en Recall;

  • 4. de Onderafdelingsmanager Registratie en Beheer.

 • d. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces Testen:

  • 1. de Onderafdelingsmanager Administratie;

  • 2. de Onderafdelingsmanager RDW Testcentrum;

  • 3. de Onderafdelingsmanager Testen Internationaal Licht;

  • 4. de Onderafdelingsmanager Testen Internationaal Zwaar;

  • 5. de Onderafdelingsmanager Testen Nationaal.

 • e. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces Advies & Support:

  • 1. de Onderafdelingsmanager Advies;

  • 2. de Onderafdelingsmanager Support.

 • f. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces Toegepaste Innovatie en Ontheffingen:

  • 1. de Onderafdelingsmanager Ontheffingen.

 • g. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces Toezicht:

  • 1. de Onderafdelingsmanager Planning & Erkenningen;

  • 2. de Onderafdelingsmanager Risicobeoordeling en Onderzoek;

  • 3. de Onderafdelingsmanager Bedrijfsbezoeken;

  • 4. de Onderafdelingsmanager Procesondersteuning.

 • h. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces Beoordeling:

  • 1. de Clustermanagers;

  • 2. de Onderafdelingsmanager Procesondersteuning Beoordeling.

 • i. de volgende functionarissen werkzaam bij het bedrijfsproces Projectmanagement & Support (T&B):

  • 1. de Onderafdelingsmanager Projectmanagement;

  • 2. de Onderafdelingsmanager Kennis en Beheer.

 • j. de volgende functionarissen werkzaam bij de afdeling Registratie Voertuigen:

  • 1. de Unitmanager Voertuigregistratie en Documenten;

  • 2. de Unitmanager Aansprakelijkheids- en Persoonsregistratie.

 • k. de volgende functionarissen werkzaam bij de afdeling Informatie & Rijbewijzen:

  • 1. de Unitmanager Handhaving;

  • 2. de Unitmanager Informatieverstrekking;

  • 3. de Unitmanager Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV);

  • 4. de Unitmanager Rijbewijzen.

 • l. de volgende functionarissen werkzaam bij de afdeling Frontoffice:

  • 1. de Unitmanager i-Dee;

  • 2. de Unitmanager Klant Contact Centrum;

  • 3. de Unitmanager Cards en Brieven.

 • m. de volgende functionaris werkzaam bij de afdeling Projectmanagement en Support (R&I):

  • 1. de Unitmanager Projectmanagement en Control.

 • n. de volgende functionarissen werkzaam bij de afdeling Human Resources:

  • 1. het Hoofd HR Advies;

  • 2. het Hoofd HR Specialismen.

 • o. de volgende functionarissen werkzaam bij het Facilitair Bedrijf:

  • 1. de Operationeel Manager Services Noord;

  • 2. de Teammanager Services Zuid;

  • 3. de Teammanager Post & Documentverwerking Veendam.

Artikel 6

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het uitzetten van overtollig kasgeld en het aantrekken van kortlopende financiering, voor een periode van maximaal twaalf maanden bij het Ministerie van Financiën gemandateerd en volmacht verleend aan het Hoofd F&C (Financiën en Control).

Artikel 7

De in de artikelen 1 tot en met 5, bedoelde volmachten betreffen, tenzij anders vermeld, uitsluitend het aangaan van financiële verplichtingen voor de aanschaf van roerende zaken (inkoop) en het aangaan van huurovereenkomsten, verzekeringen, vervoersovereenkomsten en het opdragen van werkzaamheden aan derden, voor zover deze rechtshandelingen betrekking hebben op de, aan de betrokken functionaris opgedragen taken.

Artikel 8

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van verplichtingen, in het kader van dienstverlening voor derden op basis van de Regeling taken Dienst Wegverkeer, – voor zover ze een geldelijk belang van € 250.000,– exclusief BTW niet te boven gaan – mandaat en volmacht verleend aan:

 • a. de Divisiemanager Toezicht en Beoordeling;

 • b. de Divisiemanager Voertuig Regelgeving & Toelating;

 • c. de Divisiemanager Registratie en Informatie;

 • d. de Divisiemanager ICT (Informatie en Communicatie Technologie).

Artikel 9

De aan de Directie bij artikel 4g, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 verleende bevoegdheid wordt ten aanzien van het aangaan van verplichtingen, in het kader van dienstverlening voor derden op basis van de Regeling taken Dienst Wegverkeer, – voor zover ze een geldelijk belang van € 50.000,– exclusief BTW niet te boven gaan – mandaat en volmacht verleend aan:

 • a. het Hoofd Facilitair Bedrijf;

 • b. het Hoofd RCA (Risk, Compliance en Audit);

 • c. het Hoofd SeO (Strategie en Omgeving);

 • d. het Hoofd F&C (Financiën en Control);

 • e. het Hoofd HR (Human Resources);

 • f. het Hoofd JBZ (Juridische en Bestuurlijke Zaken);

 • g. het Hoofd Communicatie;

 • h. de volgende functionarissen werkzaam bij de afdeling Strategie en Omgeving:

  • 1. het Clusterhoofd KRM (Keten- en Relatiemanagement);

  • 2. de relatiemanagers.

 • i. de volgende functionaris werkzaam bij de afdeling Informatie & Rijbewijzen:

  • 1. de Unitmanager Informatieverstrekking van de afdeling Informatie & Rijbewijzen;

 • j. de volgende functionarissen, werkzaam bij de Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating:

  • 1. de Afdelingsmanager Typegoedkeuringen;

  • 2. de Afdelingsmanager OVR (Ontwikkeling Voertuigreglementering);

  • 3. de Afdelingsmanager Testen;

  • 4. de Afdelingsmanager TIO (Toegepaste Innovatie en Ontheffingen).

Artikel 10

 • 1. Uitsluitend de in de artikelen 1 tot en met 5 genoemde functionarissen zijn bevoegd om offertes dan wel prijsopgaven bij derden aan te vragen, ten behoeve van het aangaan van de financiële verplichtingen waartoe zij krachtens dit mandaat bevoegd zijn.

 • 2. De door de Directie aan de in de artikelen 1a tot en met 9 genoemde functionarissen verleende bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend door die waarnemers van bedoelde functionarissen die door de Directie daartoe schriftelijk zijn aangewezen.

Artikel 11

 • a. Aan de Directie blijven voorbehouden:

  • het kwijtschelden van vorderingen;

  • het aangaan van nationale en internationale samenwerkingsverbanden;

  • het aangaan van verplichtingen in het kader van dienstverlening voor derden, met dien verstande dat deze verplichtingen ook mogen worden aangegaan door de in de artikelen 8 en 9 van deze regeling genoemde functionarissen, voor zover ze de in deze artikelen bedoelde geldelijke belangen niet te boven gaan;

  • de aanschaf van onroerende zaken en het vervreemden van roerende en onroerende zaken.

 • b. Aan de Directie en de in artikel 1a genoemde functionarissen blijven voorbehouden:

  • aangelegenheden met een geldelijk belang waarvan de financiële gevolgen de periode van drie jaar overschrijden.

Artikel 12

De in de artikelen 1 tot en met 11 genoemde functionarissen maken van het aan hen verleende mandaat en de aan hen verleende volmacht uitsluitend gebruik,

 • a. voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot hun werkterrein en als zodanig zijn opgenomen in het door de directie vastgestelde werkplan of het financiële meerjarenbeleidplan,

 • b. met inachtneming van de geldende richtlijnen en procedures, waaronder het zorgdragen voor een vastlegging in de administratie van de RDW van de verplichtingen die zijn aangegaan, conform de daarvoor geldende definities van kostensoorten.

Artikel 13

De in deze regeling omschreven mandatering en volmacht betreft niet het aangaan van financiële verplichtingen op personeelsgebied, zoals het in vaste of tijdelijke dienst aannemen en bevorderen van medewerkers.

Voor de regelingen betreffende deze en andere personele aangelegenheden, zoals het verlenen van ontslag en het opleggen van disciplinaire straffen, wordt verwezen naar de ‘Mandaatregeling Human Resource bevoegdheden RDW’ en het ‘Rechtspositiereglement RDW’.

Artikel 14

Indien naar de mening van de directie door betrokken functionarissen geen juist gebruik wordt gemaakt van het aan hen verleende mandaat en volmacht, kan de directie te allen tijde deze bevoegdheden intrekken of wijzigen.

Artikel 15

De stukken die door de in de artikelen 1 tot en met 9 genoemde functionarissen op grond van deze regeling worden ondertekend, vermelden aan het slot:

De directie van de RDW,

namens deze,

Gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 16

De Regeling Financieel Mandaat RDW van 15 december 2016, stcrt. 2016, 70706 wordt ingetrokken.

Artikel 17

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling Financieel Mandaat RDW’.

Artikel 18

Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Een afschrift zal worden gezonden aan de in deze regeling genoemde functionarissen.

Zoetermeer, 15 augustus 2019

De directie van de RDW, A. van Ravestein Algemeen directeur

Z. Baelde Directeur bedrijfsvoering

Naar boven