Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenStaatscourant 2019, 51414VerkeersbesluitenBESLUIT van burgemeester en wethouders betreffende het nemen van verkeersmaatregelen in de Hogeluchtsweg en een deel van de Noord Parallelweg (instellen blauwe zone Hogeluchtsweg en het oostelijk gedeelte Noord Parallelweg). 

Logo Wierden

Z-19-34429/UIT-19-46545

 

AANLEIDING.

Bij de herinrichting van de Vriezenveenseweg is in verband met het parkeergedrag van de treinreizigers een blauwe zone ingesteld op de Vriezenveenseweg. Dit heeft weer tot overlast van langparkeerders geleid aan de Hogeluchtsweg en het oostelijk deel van de Noord Parallelweg. Bewoners hebben verzocht om maatregelen

OVERWEGINGEN.

Zoals het zich nu laat aanzien, na het herinrichten van de Vriezenveenseweg, funcitoneert de blauwe zone op de Vriezenveenseweg prima, echter met één kanttekening. De parkeeroverlast heeft zich verplaatst naar de Hogeluchtsweg. Voorgesteld is een blauwe zone in te stellen op de Hogeluchtsweg en het oostelijk deel van de Noord Parallelweg. Aanwonenden kunnen desgewenst een ontheffing krijgen.

ZIENSWIJZEN.

Het voornemen is op 16 mei 2019 kenbaar gemaakt onder de aanwonenden en hierop zijn twee zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen hebbben een drietal aspecten.

1. Toezicht en handhaving; Blauwe zone valt of staat met toezicht en handhaving

2. Ontheffingen; criteria voor een ontheffing

3 . kiss en ride parkeerplekken; ook hier toezicht en handhaving

Ten aanzien van de punten 1 en 3 van de zienswijzen kunnen we kort zijn. Er zal toezicht zijn en er zal gehandhaafd worden. Niet constant, maar dat zal op gezette tijden gebeuren. Voor wat betreft de ontheffingen van de blauwe zone zijn wij van mening dat deze alleen verstrekt worden aan een huishouden met een auto die niet op eigen terrein geparkeerd kan worden. Alleen die huishoudens kunnen één ontheffing aanvragen.

 

Door deze maatregel gaan we er van uit dat de treinreizigers hun auto parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen aan de Spoorstraat en niet meer in dit gebied, zodat de parkeerdruk in de omgeving van de Hogeluchtsweg zal afnemen.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Hij bracht hierover een positief advies uit.

De Hogeluchtsweg en de Noord Parallelweg zijn in beheer van en in onderhoud bij de gemeente Wierden.

De parkeerzone wordt gerealiseerd door het plaatsen van de borden E10zb en E11ze en het aanbrengen van een blauwe streep.

Gezien het besluit van de raad van 9 mei 1995 waarbij het college van burgemeester en wethouders is gemachtigd tot het nemen van verkeersmaatregelen.

 

BESLISSING.

I Krachtens het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer wordt: door het plaatsen van de borden E10zb en E11ze en het aanbrengen van een blauwe streep een parkeerzone ingesteld op de Hogeluchtsweg tussen de Noord Parallelweg en Hogeluchtsweg nr. 27 en tussen de Noord Parallelweg 1 en 19, met een maximale parkeerduur van 2 uur van maandag t/m zaterdag tussen 08.00 uur een 18.00 uur, overeenkomstig de bij de besluit behorende situatiekening .

II. Dit besluit wordt van kracht zodra de bebording is geplaatst en de belijning is aangebracht.

 

Wierden, 18 september 2019

Namens burgemeester en wethouders van Wierden,

H.M. Hubers

Afdelingshoofd Leefomgeving.

 

 

Bezwaar tegen dit besluit

Het kan zijn dat u het niet eens bent met ons besluit. Dit kunt u dan bij ons aangeven. Dit heet ‘bezwaar indienen’. Dit moet binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

 

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats

 • de datum waarop u de brief heeft verstuurd (dagtekening)

 • met welk besluit u het niet eens bent

 • de redenen waarom u het niet met het besluit eens bent (de gronden van het bezwaar)

 • uw handtekening

 

Kosten

Bezwaar maken kost niets.

 

Hoe moet ik reageren?

U kunt op twee manieren bezwaar maken:

 • 1.

  Per brief. U stuurt uw brief naar: burgemeester en wethouders van Wierden, Postbus 43, 7640 AA Wierden.

 • 2.

  Digitaal. Dit kan via een formulier op onze website: www.wierden.nl/bezwaar

 

Voorlopige voorziening

Ons besluit is direct geldig; ook al heeft u bij ons een bezwaarschrift ingediend. Als u dit wilt voorkomen, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel. in Zwolle. U moet bij uw aanvraag kunnen aantonen dat het om een situatie gaat waarbij u niet kunt wachten op een besluit op uw bezwaarschrift. De voorzieningenrechter beslist op korte termijn op uw verzoek.

 

Kosten

Het indienen van een voorlopige voorziening kost geld. Over de hoogte van deze kosten (ook wel griffierecht) kunt u contact opnemen met de Rechtbank Overijssel te Zwolle.

 

Hoe moet ik reageren?

U kunt op twee manieren een voorlopige voorziening aanvragen:

 • 1.

  Per brief. U stuurt uw brief naar: Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen.

 • 2.

  Digitaal. Dit kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Afschrift verzonden aan:

 

 • 1.

  Politie Oost Nederland

  2. afdeling Publiekzaken

 • 3.

  bedrijfsleider buitendienst

 • 4.

  brandweer Twente

 • 5.

  ambulancedienst Oost.

 • 6.

  Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa)

Dit besluit is op 17 september 2019 openbaar gemaakt en gepubliceerd in de Staatcourant

 

 •