Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2019, 51413Overig

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van codebesluit 11 september 2019 met kenmerk ACM/UIT/514368 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikelen 12b van de Gaswet en artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende een wijziging van de gebiedsindelingscodes

Zaaknummer: ACM/19/035754

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 12f, eerste lid van de Gaswet en artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit

ARTIKEL I

De Gebiedsindelingscode gas wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 2 wordt ‘31 december van voorgaand’ vervangen door ‘1 januari van het desbetreffende’.

B

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het derde lid, onderdeel c, komt te luiden:

c. de provincie Overijsel met uitzondering van de gebieden genoemd in het eerste lid, onderdelen a, b en c, het vierde lid, onderdeel c, en het vijfde lid onderdelen d tot en met g;

2. Het vierde lid wordt gewijzigd als volgt:

a. Onderdeel d komt te luiden:

d. de provincie Gelderland, met uitzondering van de gebieden genoemd in het eerste lid, onderdeel d, het derde lid, onderdelen d en e, en het zesde lid, onderdeel b;

b. In onderdeel h vervalt ‘Noordwijkerhout’.

3. Het vijfde lid wordt gewijzigd als volgt:

a. In onderdeel e vervalt ‘Heetveld’.

b. In onderdeel g wordt ‘;’ vervangen door ‘.’.

c. Onderdeel h vervalt.

4. Het zesde lid wordt gewijzigd als volgt:

a. In onderdeel a wordt ‘Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Nieuwkruisland’ vervangen door ‘Noardeast-Fryslân’.

b. In onderdeel b wordt ‘de Gelderse gemeenten Lingewaal’ vervangen door ‘de Gelderse gemeente West Betuwe’.

c. Onderdeel d komt te luiden:

d. De Noord-Hollandse gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort en de voormalige Noord-Hollandse gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

ARTIKEL II

De Gebiedsindelingscode elektriciteit wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 2 wordt ‘31 december van voorgaand’ vervangen door ‘1 januari van het desbetreffende’.

B

In artikel 4, derde lid, onderdeel b, vervallen ‘Boskoop’, ‘Noordwijkerhout’, ‘Rijnwoude’ en ‘Voorschoten’.

C

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid vervalt ‘onderdeel b’.

2. In het vierde lid, onderdeel g, vervalt ‘Noordwijkerhout’.

3. In het zesde lid, onderdeel d, wordt ‘Lingewaal’ vervangen door ‘West Betuwe’.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 september 2019

Autoriteit Consument en Markt, namens deze: F.J.H. Don bestuurslid

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter

TOELICHTING

1. Samenvatting

  • 1. Met dit besluit wijzigt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) de Gebiedsindelingscode gas en de Gebiedsindelingscode elektriciteit op voorstel van Netbeheer Nederland. Netbeheer Nederland moet eenmaal per twee jaar een voorstel doen voor actualisering van de gebiedsindelingen.

  • 2. Per 1 januari 2019 hebben gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor de Gebiedsindelingscodes. Met dit besluit worden de Gebiedsindelingscode gas en de Gebiedsindelingscode elektriciteit in lijn gebracht met de feitelijke indeling van gemeenten. Aangezien een gemeentelijke herindeling altijd ingaat op 1 januari, heeft Netbeheer Nederland voorgesteld de peildatum voor de actualisering van de gebiedsindelingscodes te verplaatsen van 31 december van het voorgaande jaar, naar 1 januari van het jaar waarin de actualisering wordt gedaan. Verder bevat dit besluit enkele redactionele wijzigingen.

2. Aanleiding en gevolgde procedure

  • 3. De ACM stelt op grond van artikel 12f van de Gaswet en artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998 regelgeving vast voor de energiemarkt. Dit besluit is tot stand gekomen op basis van een voorstel van Netbeheer Nederland dat de ACM op 13 mei 2019 heeft ontvangen.

  • 4. Met dit voorstel wil Netbeheer Nederland enkele redactionele verbeteringen aanbrengen, de gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2019 verwerken en de peildatum voor de actualisering van de Gebiedsindelingscode gas en de Gebiedsindelingscode elektriciteit één dag opschuiven, van 31 december van het voorgaande jaar, naar 1 januari van het jaar waarin de actualisering wordt gedaan.

  • 5. De ACM is van mening dat het voorstel geen technische voorschriften bevat bedoeld in Richtlijn (EU) 2015/1535. Om die reden zijn de voorwaarden in dit besluit niet in ontwerp ter notificatie aangeboden.

3. Beoordeling

3.1 Procedureel

  • 6. De ACM constateert dat het voorstel op 25 april 2019 in een overleg met de representatieve organisaties is besproken. In het voorstel is een verslag opgenomen van dit overleg en de indieners hebben in het voorstel aangegeven welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de zienswijzen die de organisaties naar voren hebben gebracht. Naar het oordeel van de ACM voldoet het voorstel daarmee aan de vereisten bedoeld in artikel 12d van de Gaswet en artikel 33, eerste en tweede lid van de Elektriciteitswet.

3.2 Inhoudelijk

  • 7. De ACM is van mening dat het noodzakelijk is om de beschrijving van de gebiedsindelingen van netbeheerders zo actueel mogelijk te laten zijn. Het codevoorstel van Netbeheer Nederland zorgt ervoor dat de Gebiedsindelingscodes worden bijgewerkt op basis van de laatste gemeentelijke herindelingen.

  • 8. De ACM komt tot het oordeel dat de wijzigingen die Netbeheer Nederland voorstelt niet in strijd zijn met de belangen, regels en eisen bedoeld in artikel 12f, eerste en tweede lid, van de Gaswet en artikel 36, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Autoriteit Consument en Markt, namens deze: F.J.H. Don bestuurslid