Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2019, 51359VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen éénrichtingsverkeer van Hardenbroeklaan

Logo Rijswijk

VERKEERSBESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 18 WEGENVERKEERSWET 1994

 

Registratienummer 19.087697

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,

 

gelet op

 

het bepaalde ter zake in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Bevoegdhedenoverzicht gemeente Rijswijk I (betreffende in mandaat, bij volmacht en machtiging uit te oefenen B&W-bevoegdheden);

 

 

Overwegende

- dat de gemeente de veiligheid op de weg wil verzekeren;

- dat de gemeente bestuurders en passagiers wil beschermen;

- dat de gemeente wegen in stand wil houden en de bruikbaarheid wil waarborgen;

- dat de gemeente de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk wil waarborgen;

- dat de gemeente de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu wil voorkomen of beperken;

- dat de gemeente de aantasting van het karakter of de functie van gebieden, die door het verkeer worden veroorzaakt, wil voorkomen of beperken;

- dat bij de totstandkoming van het nieuwe inrichtingsplan voor de van Hardenbroeklaan geconstateerd is dat de straat te smal is voor twee richtingen autoverkeer;

- dat bij de totstandkoming van het nieuwe inrichtingsplan voor de van Hardenbroeklaan geconstateerd is dat de te smalle straat als verkeersonveilig wordt beoordeeld door een deel van de bewoners;

- dat bij de totstandkoming van het nieuwe inrichtingsplan voor de van Hardenbroeklaan het overgrote merendeel van de bewoners heeft ingestemd met het instellen van éénrichtingsverkeer in de van Hardenbroeklaan;

- dat daarom in het nieuwe inrichtingsplan vanwege de beperkte wegbreedte de van Hardenbroeklaan als éénrichtingsverkeer is ontworpen;

- dat de van Hardenbroeklaan alleen een functie heeft ter ontsluiting van de nabijgelegen panden en percelen;

- dat de van Hardenbroeklaan wel voldoende wegbreedte heeft om (brom-)fietsverkeer in twee richtingen te faciliteren;

- dat met het instellen van éénrichtingsverkeer de veiligheid op de weg beter verzekerd kan worden;

- dat met het instellen van éénrichtingsverkeer de vrijheid van het verkeer beperkt wordt aangetast;

- dat het instellen van éénrichtingsverkeer de bereikbaarheid beperkt beïnvloedt;

- dat met het instellen van éénrichtingsverkeer de eventueel ervaren overlast of hinder van het verkeer beperkt wordt;

- dat het instellen van éénrichtingsverkeer aantasting van de functie van het gebied door het verkeer voorkomt;

- dat het belang van verkeersveiligheid, beperking hinder en overlast en voorkomen van aantasting van de functie van het gebied zwaarder wegen dan de kleine beperking van vrijheid en bereikbaarheid;

- dat door het instellen van éénrichtingsverkeer geen zwaarder wegende belangen in het geding zijn.

 

Besluiten

tot het instellen van een verplichte rijrichting, met uitzondering van (brom-)fietsers, in de van Hardenbroeklaan door het plaatsen van verkeersborden C2, C3 en C4 en onderborden OB54;

Ter ondersteuning van bovenstaande maatregel op het Jaagpad aanvullende aan beide zijden van de aansluiting van de Hardenbroeklaan bord D04 met onderbord OB54 wordt geplaatst;

Bovenstaande conform de bij dit verkeersbesluit behorende tekening met registratienummer 19.087447.

 

 

Mededelingen

De verkeerstekens worden benoemd conform bijlage I van het RVV 1990. Over de maatregel is overleg gevoerd met de politie.

Dit verkeersbesluit en de bijbehorende tekening zijn in te zien op https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_organisatie/gemeente en gepubliceerd in de Staatscourant op 17 september 2019.

 

Daarnaast ligt het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis Rijswijk aan het Bogaardplein 15.

De openingstijden zijn:

maandag en vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur;

dinsdag en donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur

woensdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

 

Bezwaar- of beroepsclausule

burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

L. Bruinsma

manager Stadsbeheer

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, kan iedere belanghebbende vanaf de dag volgend op de dag van bekendmaking, binnen een termijn van zes weken, schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

 

https://www.rijswijk.nl/inwoners/producten/bezwaarschrift-indienen

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet, kunt u lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, als er sprake is van spoedeisend belang, ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.