Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2019, 51356Ruimtelijke plannenVerlening omgevingsvergunning met afwijking Dr. Jan Ingenhouszlein 2

Logo Breda

 

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 17 september 2019 ingevolge artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend voor:

  • (NL.IMRO.0758.AB2019205002-VG01).

 

Ter inzage

De omgevingsvergunning is digitaal in te zien vanaf 18 september 2019 via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Vanaf 19 september 2019 tot en met 30 oktober 2019 is het voor belanghebbenden mogelijk om tegen de verleende vergunning schriftelijk beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant.

 

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, facebook Gemeente Breda of bel 14 076