Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nuenen, Gerwen en NederwettenStaatscourant 2019, 51277Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan sloop paardenhouderij, bouw en splitsen woning 'Nederwetten, herziening Soeterbeekseweg 13', gemeente Nuenen c.a.

Logo Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Vooraankondiging

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de hoek Soeterbeekseweg 13 – Zandstraat 31 te Nederwetten.

Voorontwerp

Het voorontwerp bestemmingsplan maakt het volgende mogelijk:

- Het wegbestemmen van de paardenhouderij en het slopen van de stallen op het perceel Soeterbeekseweg 13;

- Het splitsen van de bestaande langgevelboerderij Soeterbeekseweg 13;

- Het oprichten van een nieuwe woning tussen de woningen Soeterbeekseweg 13 en Zandstraat 31;

- Het toekennen van een woonbestemming voor het gedeelte van het plangebied voor zover gelegen binnen het ‘bestaand stedelijk gebied’ conform de Verordening ruimte Noord-Brabant. Dit om de kavelsplitsing mogelijk te maken en de percelen te kunnen verkavelen.

Ter inzage legging

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Nederwetten, herziening Soeterbeekseweg 13' ligt met ingang van 20 september 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het voorontwerp kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie worden ingezien op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Het plan is ook raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik daarvoor op ‘Plannen zoeken’ en zoek vervolgens op ‘Plannaam of –nummer’. Vul daar de naam van het bestemmingsplan in of zoek op de plancode: NL.IMRO.0820.BPNedWetSoetweg13-B001

Indienen inspraakreactie

Binnen de termijn van ter inzage legging kan door een ieder een inspraakreactie over dit voorontwerp worden ingediend. Een schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een inspraakreactie kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt bij de heer G.J. Andriessen van de Afdeling Ontwikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040 – 2631 648).

Nuenen, 19 september 2019

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.