Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2019, 51251VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor verwijderen van het fietspad aan de westkant van de Terpweg, het doortrekken van het tweerichtingfietspad aan de oostzijde van de Terpweg en binnen de bebouwde kom de brommer op de rijbaan laten rijden, te Wieringerwerf.

Logo Hollands Kroon

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon zijn op grond van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Motivering

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan is het gewenst om het fietspad aan de westzijde van de Terpweg te Wieringerwerf op te heffen. Dit fietspad verkeerd in zeer slechte staat en de fietsers hebben aan de oostzijde van de Terpweg genoeg ruimte om te fietsen op het reeds aanwezige tweerichtingenfietspad. Dit betreft alleen het stuk fietspad nabij de school, op de rest van de weg tot aan de rotonde zal een tweezijdig fietspad, doormiddel van een onderbroken midden markering, moeten worden gecreëerd. Het fietspad aan de westzijde van de Terpweg zal geheel verdwijnen alsmede het bord G12.

Daarnaast zal het fietspad aan de oostzijde voorzien worden van het bord G11. Door binnen de bebouwde kom de brommer op de rijbaan te laten rijden wordt de veiligheid op het fietspad voor fietsers vergroot. De op en afgang van het fietspad voor de brommer zal nabij de rotonde gerealiseerd worden doormiddel van plaatsen van de borden D103 en D104. E.e.a. zoals uitgelegd in de bijlage.

Met het bovenstaande wordt beoogd dat de kosten voor onderhoud van het fietspad aan de westzijde van de Terpweg verdwijnen. Alsmede dat het fietspad aan de westzijde veiliger wordt omdat de brommer op de rijbaan moet, binnen de bebouwde kom.

Belangenafweging

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er 13 augustus 2019 overleg geweest met de gemandateerde van de politiechef, eenheid Noord-Holland, en deze kan instemmen met bovengenoemde maatregel. 

Awb-procedure

Er heeft geen ontwerpbesluit ter inzage gelegen.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om het fietspad aan de westkant van de Terpweg te verwijderen en binnen de bebouwde kom de brommer op de rijbaan laten rijden, te Wieringerwerf.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken met ingang van de dag na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Ook bestaat, indien onverwijlde spoed dat vereist, de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Deze voorziening kunt u richten aan: rechtbank Noord-Holland (Afdeling Publiekrecht, sectie bestuursrecht) postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Afschriften

Politie Noord-Holland

Ondertekening

Namens burgemeester en wethouders van Hollands Kroon

A. Schipper

Medewerker Verkeer en Vervoer