Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2019, 51243VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Enschede

 

Datum : woensdag 18 september 2019

Kenmerk : 1900089606

Onderwerp : instellen en opheffen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij het College bevoegd is verklaard tot het nemen, wijzigen en intrekken van besluiten en maatregelen als bedoeld in artikel 15 van de WVW;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

 

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer genoemde verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Belangenafweging en motivering

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer voor de gehandicapte, (conform artikel 2 lid 1 WVW).

 

Besluiten:

Door plaatsing van bord model E6 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 

Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:

1. Zweringweg in de nabijheid van huisnummer 83.

2. J.F. Bruggemanlanden in de nabijheid van huisnummer 20.

 

Door verwijdering van bord model E6 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 

Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan:

1. Ribbeltsweg in de nabijheid van huisnummer 62.

 

De politie gaat akkoord met bovenstaande besluiten.

 

Als u het niet eens bent met één van deze besluiten, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit kan tot en met dinsdag 29 oktober 2019.

 

Stuurt u uw bezwaarschrift aan:

 

Gemeente Enschede

Commissie Bezwaarschriften

Postbus 20

7500 AA ENSCHEDE

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

- de datum van uw bezwaarschrift

- de datum van vermelding in de digitale Staatscourant

- uw naam en adres

- tegen welk besluit u bezwaar maakt

- wat uw bezwaren tegen dat besluit zijn.

Daarna ondertekent u het bezwaarschrift.

 

Heeft u vragen over een bezwaar, dan kunt u bellen met Team Rechtsbescherming en Mediation, telefoonnummer (053) 481 81 31.

 

Aldus vastgesteld op woensdag 18 september 2019.

Namens Burgemeester en Wethouders van Enschede,

Teamleider Gemeentelijk Contactcenter