Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 5123VergunningenBEKENDMAKING WET GELUIDHINDER

Logo Gooise Meren

 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken (gelet op artikel 3: 42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c lid 2 van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:

Er is een aanvraag ingediend voor de transformatie van het winkelpand aan de Brinklaan  2 – 10 naar vier woningen. Ten gevolge van het wegverkeer op de Brinklaan en de Hooftlaan zullen de woningen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de vier woningen hogere waarden vast te stellen.

Stukken ter inzage

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 24 januari 2019 gedurende 6 weken gezamenlijk met de omgevingsvergunning ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 te Bussum, geopend maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur en woensdag van 08.30 tot 19.00 uur.

Desgewenst kan in het Gemeentehuis een medewerker van gemeente Gooise Meren een mondelinge toelichting geven op de beschikking. Het Gemeentehuis is elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur geopend. Op woensdag is het gemeentehuis ook van 13.30 uur tot 16.00 uur geopend.

 

Bezwaar

Tegen het hogere waardenbesluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van het hogere waardenbesluit wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Wanneer u de werking van het hogere waardenbesluit wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.