Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2019, 51221VergunningenBekendmaking omgevingsvergunning Druisdijk 9b in Alphen

Logo Alphen-Chaam

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Alphen-Chaam hebben besloten, gelet op artikelen 2.1, 2.12, 2.18 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op 30 augustus 2019 een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een silo op het adres Druisdijk 9b in ALPHEN. De vergunning is verleend voor de activiteiten:

- (ver)bouwen van een bouwwerk;

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.12 lid 1 onder 3o Wabo);

- Veranderen van een milieu-inrichting

Omgevingsvergunning ligt ter inzage

De omgevingsvergunning, en de bijbehorende stukken liggen van dinsdag 17 september 2019 tot en met 28 oktober 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Alphen-Chaam, Willibrordplein 1 in Alphen. De omgevingsvergunning, en de bijbehorende stukken zijn op afspraak tijdens werkdagen in te zien. Hiervoor kunt u bellen met het klantcontactcentrum, te bereiken via telefoonnummer 14 013.

Wie kan er een beroepsschrift indienen?

Wilt u beroep instellen tegen de verleende omgevingsvergunning? Dat kunnen:

- Degenen die tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen naar voren hebben gebracht

- De adviseurs die de mogelijkheid hebben gebruikt om advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat ze geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- Belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen van het definitieve besluit, die in de ontwerpbeschikking niet voorkwamen.

Wanneer kunt u een beroepsschrift indienen?

U kunt van dinsdag 17 september 2019 tot en met 28 oktober 2019 beroep tegen de verleende omgevingsvergunning instellen. U stuurt uw beroepschrift naar: Rechtbank-Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90006 Breda. De volgende informatie moet in uw beroepschrift staan: uw naam en adres, de datum waarop u de brief schrijft, uw handtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt, de gronden waarom u beroep instelt. U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een beroepschrift heeft ingediend. U vraagt deze voorziening aan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, team bestuursrecht. Het adres is Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Voor het aanvragen van deze voorziening betaalt u griffierecht. Bij de rechtbank kunt u navragen hoeveel dat precies is. Als tegen het verlenen van de omgevingsvergunning beroep is ingesteld en bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de omgevingsvergunning niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen-Chaam

11-09-2019