Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2019, 51205VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Kastanjehof; parkeerverbod

Logo Nijmegen

Kenmerk: D190528381

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

 

Overwegende,

 

 

dat zich in de wijk St. Anna ten zuiden van de Kastanjelaan de Kastanjehof bevindt;

dat de Kastanjehof een doodlopende straat is waar in de vakken geparkeerd kan worden;

dat zich aan de zuidzijde van de Kastanjehof een fietsenstalling bevindt en dit een verzamelpunt is voor het ophalen van afval;

dat is vastgesteld dat er op dit punt voertuigen worden geparkeerd;

dat door geparkeerde voertuigen het ophalen van huisvuil wordt gehinderd en en dit de toegang tot de fietsenstalling hindert;

dat bovendien de bereikbaarheid door hulpdiensten wordt bemoeilijkt en het halen en brengen van minder valide bewoners van het aanliggende pand wordt gehinderd;

dat verbetering in deze situatie wordt gebracht door aan de zuidzijde van de Kastanjehof over de breedte van de weg een parkeerverbod in te stellen;

dat hiermee het ophalen van huisvuil niet langer wordt gehinderd en de fietsenstalling goed te bereiken is;

dat voorts wordt bijgedragen aan een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten en het halen en brengen van minder valide bewoners niet langer wordt gehinderd;

dat in dit geval een groter belang wordt toegekend aan het voorkomen van hinder door geparkeerde voertuigen dan aan het handhaven van de bestaande verkeerssituatie op dit punt;

dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen en om de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan in stand te houden;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat terzake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden;

dat gelet op het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen (gemeenteblad 2019 nr. 81066 d.d. 05-04-2019), voor wat betreft afdeling Stadsbeheer onder volgnr. 62 voor tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994 onder voorwaarden mandaat is verleend aan het Afdelingshoofd Stadsbeheer (SB00) en het Bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement (SB60);

gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

 

besluiten:

 

I. door het aanbrengen van gele onderbroken strepen als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 2 van de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer een parkeerverbod (art. 24.1.e RVV 1990) in te stellen aan de zuidzijde van de Kastanjehof over de gehele breedte van de straat tot aan de fietsenstalling;

 

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening d.d. 05-09-2019

 

 

 

Nijmegen; 9 september 2019

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

Arno Lucassen, Bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement

Mededelingen

Bezwaar en Beroep

Dit besluit ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 75 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.