Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgStaatscourant 2019, 51184Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Bt Vossenberg 2008, 7e herziening (Boterberg 2 drive-in)

Logo Tilburg

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Bt Vossenberg 2008, 7e herziening (Boterberg 2 drive-in) van maandag 23 september tot en met maandag 4 november 2019 ter inzage ligt.

Het identificatienummer van dit plan is NL.IMRO.0855.BSP2018013-b001.

Het plangebied omvat de percelen aan de Boterberg 2 en Hestiastraat 1 te Tilburg.

Het ontwerpplan is gericht op het mogelijk maken van het afrekenen van producten in de bestaande drive-in aan de Boterberg 2.

Terinzagelegging

Het ontwerpplan is gedurende de genoemde termijn te bekijken en/of te downloaden op http://www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen en https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0855.BSP2018013-b001.

Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in Stadskantoor 6, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak via www.tilburg.nl of bel 14 013.

Zienswijzen

Een ieder kan, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad. De raad zal bij vaststelling van het plan tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad, postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bt Vossenberg 2008, 7e herziening (Boterberg 2 drive-in)'. Uw mondelinge zienswijze kunt u doorgeven aan de behandelend ambtenaar, Godelief Sperber, via telefoonnummer 013 542 91 47. Ook is het mogelijk om via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen uw zienswijze in te dienen.

Tilburg, 20 september 2019

Het college,

M.J.M. Meijs drs. Th.L.N. Weterings

gemeentesecretaris burgemeester