Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloStaatscourant 2019, 51095Ruimtelijke plannenVastgesteld uitwerkingsplan voormalig Blariacumterrein en vastgestelde hogere waarden Wet geluidhinder

Logo Venlo

 

Burgemeester en wethouders van Venlo maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de terinzagelegging bekend van:

 

Het ongewijzigd vastgestelde uitwerkplan ‘voormalig Blariacumterrein te Blerick (IMRO nummer NL.IMRO.0983.BP201903BLARIACUM -VA01).

Het plan voorziet in de realisatie van 54 grondgebonden woningen op het voormalige Blariacumterrein. Het plangebied wordt begrensd door de Burgemeester Gommansstraat, Drie Decembersingel, Jacob van Lennepstraat en Constantijn Huygensstraat in Blerick.

Het vastgestelde uitwerkplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 19 september tot en met 31 oktober 2019 ter inzage en kan als volgt worden geraadpleegd:

- analoog in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken is in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14077;

- via electronische weg via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl , met het volgende identificatienummer NL.IMRO.0983.BP201903BLARIACUM -VA01.

Via de gemeentelijke website www.venlo.nl is tevens een link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar.

Gedurende de periode van 19 september tot en met 31 oktober 2019 kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan heeft ingediend alsmede een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan geen dan wel niet tijdig een zienswijze te hebben ingebracht tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Burgers kunnen ook digitaal via DigiD beroep instellen. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Advocatuur, bedrijven en (overheids)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Het instellen van beroep schort de werking van een besluit niet op.

 

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Venlo hebben in het kader van het vaststellen van het bestemmingsplan IJsvogelstraat bij besluit van 10 september 2019 voor 8 woningen hogere waarden als bedoeld in artikel 110c Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) vastgesteld.

Dit besluit ligt eveneens van 19 september tot en met 31 oktober 2019 ter inzage en wel analoog in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken is in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14077.

Het besluit met bijbehorende bijlage is ook digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.venlo.nl, (organisatie en bestuur – publicaties en verslagen – plannen ter inzage).

Een belanghebbende die ten aanzien van het ontwerp-besluit tijdig een zienswijze heeft ingediend alsmede een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten met betrekking tot het ontwerp-besluit geen dan wel niet tijdig een zienswijze te hebben ingebracht, kan gedurende de periode van 19 september tot en met 31 oktober 2019 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van hogere waarden treedt op de dag na bekendmaking in werking.

 

 

 

Venlo, 18 september 2019