Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgStaatscourant 2019, 51008Ruimtelijke plannenOntwerp-omgevingsvergunning bouwen van kantoorunits boven de bestaande garages aan Het Straatje 4A1 t/m 4A12 te Elburg

Logo Elburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van:

- kantoorunits op de bestaande garageboxen op het perceel Het Straatje 4A1 t/m 4A12 te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 697.

Op het perceel waarop de bouwactiviteiten zullen worden uitgevoerd is het bestemmingsplan "Elburg en Oostendorp" en het bestemmingsplan "1e Partiële herziening bestemmingsplan Elburg en Oostendorp" van toepassing. Op grond van het bepaalde in artikel 9.1 onder d van de planregels van het bestemmingsplan "Elburg en Oostendorp" mogen kantoren alleen gerealiseerd worden ter plaatse van de aanduiding 'kantoor'. De locatie Het Straatje 4 heeft geen aanduiding 'kantoor', zodat het realiseren van kantoorunits niet mogelijk is.

Daarnaast mag op grond van het bepaalde in artikel 9.2.2 onder b van het bestemmingsplan "Elburg en Oostendorp" ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding – 1" niet dichter tot de bouwperceelgrenzen worden gebouwd dan 4,00 meter. Gevraagd wordt het bouwen van kantoorunits op de bestaande garageboxen binnen een kortere afstand dan 4,00 meter. Het bouwplan voldoet hier niet aan.

Het bouwplan is dus in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de strijdigheid op te heffen wordt de omgevingsvergunning met toepassing van het projectafwijkingsbesluit ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo verleend. In dit kader dient een ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden, waaruit blijkt dat het bouwplan niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening.

Voor de aanvraag is de "Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw 't Straatje te Elburg" opgesteld. Dit document vormt de ruimtelijke onderbouwing van dit bouwplan.

Met ingang van woensdag 18 september 2019, ligt de ontwerp-omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn

kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar

Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via:

- de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVHETSTRAATJE4-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouder, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer E. Nijboer van domein Dienstverlening of mevrouw J. de Graaf-Boonen van domein Ruimte.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een zienswijze, niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze dient te zijn voorzien van een handtekening.

Elburg, 17 september 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.