Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2019, nr. 2019-0000102028, tot Wijziging besluit OMV SZW 2009, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007, 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 8, derde lid, aanhef en onderdeel a, en 23, eerste lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009 en de artikelen 3, eerste lid, aanhef en onderdeel k, en 10 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4, vierde lid, onderdeel k vervalt.

B

In artikel 6, vierde lid, onderdeel d vervalt ‘ van de secretaris-generaal in de rol van eigenaar als bedoeld in artikel 4, vierde lid, onderdeel k’.

C

Artikel 6, vijfde lid, onderdeel h komt te luiden:

  • h. het vervullen van de rol van eigenaar van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank, met dien verstande dat de secretaris-generaal de plaatsvervangend secretaris-generaal vervangt bij diens afwezigheid of verhindering.

ARTIKEL II

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 6, onderdeel a komt te luiden:

  • a. het ondersteunen van de plaatsvervangend secretaris-generaal in de rol van eigenaar van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en van de Sociale verzekeringsbank, het sturen op ICT-brede vraagstukken, het maken van prestatieafspraken met de uitvoeringsorganisaties, het bewaken van de realisatie daarvan en -indien nodig- optreden;

ARTIKEL III

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 4, onderdeel d, komt te luiden:

  • d. het zorgdragen voor het coördineren van en het ondersteunen van de plaatsvervangend secretaris-generaal in de rol van eigenaar van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank;

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 september 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Gegeven het maatschappelijk belang van de taak van de zbo’s en de politieke dynamiek rondom deze organisaties, vereist de eigenaarsrol van UWV en de SVB een stevige, duidelijke en intensieve invulling. Met de eigenaarsrol bij de pSG is de rol qua gezag en functie belegd op hoog ambtelijk niveau zodat sprake blijft van gelijkwaardigheid tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.

De betreffende Organisatie-, mandaat- en volmachtsbesluiten zijn hierop aangepast.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven