Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 50907Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie en Veiligheid van 6 september 2019, kenmerk 1559050-193549-ESTT, tot benoeming van een voorzitter en een arts-lid en eervol ontslag van een voorzitter en arts-lid van de regionale toetsingscommissies euthanasie

De Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 4, eerste lid, en artikel 5 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en artikel 4, eerste lid, van het Besluit van 6 maart 2002, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de commissies, bedoeld in artikel 19 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Stb. 2002, 141);

Besluiten:

Artikel 1

Aan de heer dr. R.A. Verweij wordt met ingang van 1 augustus 2019 eervol ontslag verleend als arts-lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie voor de regio Noord-Holland.

Artikel 2

Met ingang van 1 oktober 2019 wordt mevrouw drs. M.E. Scheele benoemd tot arts-lid van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Noord-Holland voor de termijn van vier jaar die eindigt op 1 augustus 2023.

Artikel 3

Met ingang van 1 oktober 2019 wordt mevrouw mr. A.K. van Steenhoven-Andela benoemd tot voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie voor de regio Noord-Brabant en Limburg voor de termijn van vier jaar die eindigt op 1 oktober 2023.

Artikel 4

Aan de heer mr. P.J.M. van Wersch wordt met ingang van 1 oktober 2019 eervol ontslag verleend als voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie voor de regio Noord-Brabant en Limburg.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister van Justitie en Veiligheid, F. Grapperhaus