Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 50902Vergunningen

Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Introductie in het milieu voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen

Beschikking op de vergunningaanvraag van Suntory Holdings Limited

Op 5 september 2019 is door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) vergunning verleend, met kenmerk GGO C/NL/13/02, voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen krachtens artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer geldend ten tijde van de ontvangst van de aanvraag (hierna: Besluit ggo) aan Suntory Holdings Limited, gevestigd in Osaka te Japan. De beschikking is op 16 september 2019 aan Suntory Holdings Limited verzonden.

Op 21 oktober 2013 had Suntory Holdings Limited een daartoe strekkende aanvraag ingediend.

De genetisch gemodificeerde organismen die als product in de handel worden gebracht ten behoeve van import zijn snijbloemen van een anjer (Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur, gemodificeerd met Rhizobium radiobacter (voorheen bekend als Agrobacterium tumefaciens), stam AGL0, met behulp van de vector pCGP1991, wat lijn FLO-40685-2 heeft opgeleverd.

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag van Suntory Holdings Limited is de procedure doorlopen als beschreven in paragraaf 3.3 van het Besluit ggo en deel C van de Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu.

Op 26 juli 2019 is de positieve beschikking van de Europese Commissie met nr. (EU) 2019/1300 gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie (PB L 204/46-49). Deze beschikking is gericht aan de Minister van IenW om vergunning te verlenen aan Suntory Holdings Limited om Dianthus caryophyllus, lijn FLO-40685-2, in de handel te brengen.

Inzage beschikking

De beschikking en de overige relevante stukken liggen vanaf 17 september 2019 op werkdagen ter inzage bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM/VSP/Bureau GGO, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur na afspraak via telefoon of mail (tel. 030 – 274 27 93, e-mail: bggo@rivm.nl). De bezoeker dient zich met een geldig identiteitsbewijs te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina http://www.ggo-vergunningverlening.nl/.

Bezwaar

Tegen deze vergunning kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het bezwaarschrift moet gezonden worden aan:

Ministerie van IenW

T.a.v. de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Unit bezwaar en beroep

IPC 880

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn. Bezwaarschriften per e-mail worden niet geaccepteerd. Er moet duidelijk worden aangegeven waarom tegen de vergunning, onder vermelding van het beschikkingsnummer, bezwaar wordt aangetekend.