Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalStaatscourant 2019, 50880VerkeersbesluitenGemeente Oldenzaal - reserveren van een parkeerplaats bestemd voor het opladen van elektrische auto’s aan Erve Wolbert, nabij de woning met huisnummer 1 in Oldenzaal,

Logo Oldenzaal

reg.nr. 24865-2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal;

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

gelet op artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994;

mede gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994;

voorgenomen het verzoek om een parkeerplaats te reserveren bestemd voor het opladen van elektrische auto’s aan Erve Wolbert, nabij de woning met huisnummer 1 in Oldenzaal;

BESLUIT

door het plaatsen van bord E1003 als bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 één parkeerplaats te reserveren aan Erve Wolbert nabij de woning met huisnummer 1 in Oldenzaal. De onderbouwing met situatietekening treft u als bijlage aan.

MEDEDELINGEN

Voor de definitieve beschikking geldt:

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het verkeersbesluit kan beroep worden ingesteld door:

 

 • 1.

  Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 • 2.

  Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.

 • 3.

  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 • 4.

  Belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Aan zowel het instellen van beroep als verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening kunt ook u digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

INFORMATIE

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met team Veiligheid, bereikbaar op telefoonnummer (0541) 58 81 11.

 

Oldenzaal, 10 september 2019

namens het college van burgemeester en wethouders

Carlien Ankone

medewerker APV/Bijzondere wetten