Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mook en MiddelaarStaatscourant 2019, 50819Ruimtelijke plannenWijzigingsplan ‘De Sterreschans II, Molenhoek’ vastgesteld

Logo Mook en Middelaar

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het Wijzigingsplan ‘De Sterreschans II, Molenhoek’ op 27 augustus 2019 heeft vastgesteld.

 

Het plangebied is gelegen aan De Sterreschans in Molenhoek, kadastraal bekend MOO 00 sectie A nummer 7063 (gedeeltelijk). Het plan betreft de wijziging van de stedebouwkundige opzet van het plan, gebruikmakend van de wijzigingsbevoegdheid in het onderliggende bestemmingsplan Mook en Molenhoek, door de gemeenteraad vastgesteld op 7 juli 2013. De stedebouwkundige opzet wordt zodanig gewijzigd dat er elf aaneengebouwde woningen mogelijk zijn, verdeeld over drie bouwblokken in rij gestaffeld, in plaats van de huidige zes woningen die zijn toegestaan in de bouwtypes twee-aaneen en vrijstaand. De overige bestemmingsplanbepalingen blijven ongewijzigd.

 

Inzien:

Het vaststellingsbesluit, het vastgestelde wijzigingsplan en daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 19 september 2019 in het gemeentehuis ter inzage. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.WPDESTERRESCHANSII-VA01.

 

Beroep:

Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan tijdig hun zienswijze hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen tegen de vaststelling van Wijzigingsplan ‘De Sterreschans II, Molenhoek’ beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn voor het indienen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na datum terinzagelegging. Beroep schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, via voornoemd adres, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum op telefoonnummer (024) 696 91 11 of via e-mail gemeente@mookenmiddelaar.nl.