Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2019, 50755VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT parkeervakken laadpalen Stegerhoek

Logo Noordwijk

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Overwegende dat:

 • -

  in Noordwijk het elektrisch vervoer wordt bevorderd;

 • -

  gemeente Noordwijk op 5 december 2017 de gewijzigde beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur Noordwijk heeft vastgesteld;

 • -

  voor het stimuleren van elektrische mobiliteit het van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;

 • -

  dat een dergelijk netwerk wordt gerealiseerd door het realiseren van een oplaadpunt op de Symon Meeszstraat (ter hoogte van nummer 28 bij de kruising Stegerhoek met de Symon Meeszstraat);

 • -

  de locatie getoetst is aan de beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur Noordwijk;

 • -

  het aannemelijk is dat de locatie door meerdere gebruikers van elektrische auto’s gedeeld kan worden;

 • -

  er per elektrische laadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;

 • -

  gezien de verwachte behoefte twee parkeerplaatsen wordt aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  de maatregel naar verwachting niet zal leiden tot onoverkomelijke parkeerproblemen, omdat de elektrische auto’s in de huidige situatie nu ook in de omgeving in de openbare ruimte geparkeerd staan;

 • -

  het nodig is om de desbetreffende parkeerplaats middels een verkeersbesluit aan te wijzen als een parkeerplaats die als specifiek doel heeft het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 derde lid onder a van de WVW 1994 om doelmatig en zuinig energiegebruik te bevorderen;

 • -

  de in dit verkeersbesluit genoemde (delen van) wegen binnen de bebouwde kom liggen en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Noordwijk;

 • -

  het college van de burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de (gemachtigde van de) korpschef van de Eenheid Den Haag en dat er positief is geadviseerd;

nemen, gelet op het voorgaande, het volgende

B E S L U I T :

 • 11. Twee parkeerplaatsen op de Stegerhoek op de parkeervakken ter hoogte van Symon Meeszstraat nummer 28 (nabij kruispunt Stegerhoek – Symon Meeszstraat) aan te wijzen als parkeerplaatsen welke enkel bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto’s door het plaatsen van de borden:

 • model E4 uit Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”;

 • onderbord OB0504 voorzien van een pijl schuin naar links onder en een pijl schuin naar rechtsonder;

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Namens dezen:

De teamcoach van de afdeling Beheer Openbare ruimte Civiel,

I.Leemans

Datum besluit: 4 september 2019

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.