Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2019, 50750Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 september 2019, nr. WJZ/ 19152347, houdende wijziging van de Regeling tarieven Plantenziektenwet

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 6a van de Plantenziektenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 43, vierde lid, van de Regeling tarieven Plantenziektenwet wordt ‘€ 73,30 (incubatie) dan wel € 73,30 (PCR)’ vervangen door ‘€ 95,00’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 september 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

1. Inleiding

Onderhavige regeling wijzigt de Regeling tarieven Plantenziektenwet (hierna: tarievenregeling). Het betreft de hoogte van het tarief, dat ziet op het laboratoriumonderzoek van de keuringsdienst Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad- en pootgoed van landbouwgewassen (hierna: NAK) naar de schadelijke organismen Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax (hierna: Meloidogyne chitwoodi (Mcf)). Dit is het gevolg van een recent besluit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) om het beleid bij Meloidogyne chitwoodi (Mcf) te wijzigen.

Op grond van artikel 6a van de Plantenziektenwet stelt de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de tarieven als vergoeding van de door plantaardige keuringsdiensten en NVWA verrichte werkzaamheden vast. Uitgangspunt is dat deze fytosanitaire tarieven kostendekkend zijn en dat wordt uitgegaan van een gematigd tarievenbeleid (de tarieven stijgen met niet meer dan 5% vermeerderd met de inflatiecorrectie, behoudens bijzondere omstandigheden).

2. Tarieven NAK

De hoogte van het tarief van artikel 43, vierde lid, van de tarievenregeling wijzigt en wordt vastgesteld op € 95,00. Dit vierde lid ziet op een vergoeding per partij voor onderzoek naar Meloidogyne chitwoodi, van partijen pootaardappelen die in het verkeer worden gebracht en afkomstig zijn uit aangewezen gebieden voor Meloidogyne. Als gevolg van de eerder genoemde beleidswijziging van de NVWA wijzigt de omvang van de bemonstering binnen de aangewezen gebieden. Er dient een extra bevestigingstoets plaats te vinden om als besmet aangemerkt te worden.

3. Regeldrukeffecten

Retributies vallen als een concrete en directe verplichting om een geldbedrag over te maken aan de overheid of het bevoegd gezag niet onder de definitie van regeldruk. Dit neemt niet weg dat de betrokken bedrijven kosten dienen te maken om kennis te nemen van wijzigingen in regelgeving. De huidige wijzigingen leiden in deze tot een verwaarloosbaar effect.

4. Inwerkingtreding

In afwijking van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309) treedt deze wijzigingsregeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Op grond van genoemd beleid geldt dat in beginsel twee maanden voor inwerkingtreding publicatie van de ministeriële regeling dient plaats te vinden. Het genoemde beleid biedt de mogelijkheid om daarop een uitzondering te maken in het geval van ongewenste private of publieke voor- en nadelen van vertraging van invoering. De tariefsaanpassing die te maken heeft met het teeltseizoen van aardappels valt hier ook onder.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten