Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumStaatscourant 2019, 50727VerkeersbesluitenVerkeersregeling 568446 Willem Bontekoestraat 93

Logo Hilversum

Gemeenteblad III, 2019 nr. 568446

 

(reservering parkeerplaats gehandicapte)

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum hebben het volgende overwogen.

 

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen om nabij de woning Willem Bontekoestraat 93 te plaatsen een verkeersteken "parkeergelegenheid voor het motor- of gehandicaptenvoertuig dat door, of t.b.v. het vervoer van gehandicapten wordt gebruikt; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen".

 

De aanvrager is in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart en deze kaart wordt uitsluitend afgegeven als door middel van een geneeskundige verklaring is vastgesteld dat de gehandicapte zich slechts met grote moeite, anders dan over korte afstand, te voet kan voortbewegen.

 

Er kan niet op een ander wijze in een parkeerplaats voor deze gehandicapte worden voorzien.

 

Gelet hierop is een gereserveerde parkeerplaats voor het motor- of gehandicaptenvoertuig, dat door of ten behoeve van deze gehandicapte wordt gebruikt, noodzakelijk. In overleg met de belanghebbende is de locatie recht voor de woning aan de Willem Bontekoestraat 93, aangemerkt als de meest geschikte locatie.

 

De Korpschef van de Regiopolitie Gooi en Vechtstreek is gehoord in overeenstemming met artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen het aanwijzen van een parkeervak ter plaatse als parkeergelegenheid voor deze gehandicapte.

 

De Willem Bontekoestraat is gelegen binnen deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud.

 

Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is het college bevoegd ten aanzien van het verkeer op de binnen deze gemeente gelegen wegen, welke niet onder het beheer van het rijk, de provincie of een waterschap vallen, de besluiten te nemen als bedoeld in artikel 12 van het BABW.

 

Op grond ons besluit van 30 augustus 2005 is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb, van toepassing voor verkeersbesluiten (besluiten op grond van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) met uitzondering van besluiten met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken.

Burgemeester en wethouders van Hilversum besluiten:

 

door het plaatsen van bord E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (inclusief een onderbord OB309 met kentekennummer) tegenover de woning aan de Willem Bontekoestraat 93, aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken en daarmee tevens het parkeren voor andere voertuigen op dat parkeervak te verbieden;

 

 

 

Hilversum, 09 september 2019,

burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen:

teammanager van de afdeling Publiekszaken, team Backoffice

N. van den Bedum

Dit besluit wordt op 11 september 2019 openbaar gemaakt en gedurende 6 weken in zijn geheel in te zien op de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl) Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking. Een gelijkluidend exemplaar met eventuele bijlagen is gedurende 6 weken in te zien op de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), kan degene die door een besluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, binnen 6 weken na heden, daartegen schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Als u dit wel wilt, dient u een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. (o.v.v. voorlopige voorziening). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht geheven. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank (030-223 30 10).

 

VR568446