Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 50723VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Aanpassen tijden geslotenverklaring Maartje Offers erf en stopverbod Jan Glijnisweg en Omring

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

[INT19-4818]

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Is het gewenst, als gevolg van nieuwe schooltijden, om de tijden aan te passen van:

 • de geslotenverklaring op het Maartje Offers erf (bord C12), zoals opgenomen in het verkeersbesluit Bij11-450 d.d. 7 november 2011;

 • het stopverbod op de Jan Glijnisweg (bord E2), zoals opgenomen in het verkeersbesluit Bij18-300 d.d. 15 mei 2018;

 • het stopverbod op de Omring (bord E2), zoals opgenomen in het verkeersbesluit INT18-5888 d.d. 18 januari 2019.

Dit verkeersbesluit heeft betrekking op het onderbord van de bebording C12. Het verkeersbord met onderbord staat aan de linkerzijde van de toegang van de Maartje Offers erf. Dit verkeersbesluit heeft ook betrekking op het onderbord van de bebording E2. De verkeersborden met onderborden staan bij de grenzen van de schoolzone aan de Jan Glijnisweg te Heerhugowaard: aan beide zijden van de weg ter hoogte van het kruispunt met de Rustenburgerweg en aan beide zijden van de weg ter hoogte van de Jan Glijnisweg 32H. Dit besluit heeft ook betrekking op de bebording E2 op de Omring ter hoogte van huisnummer 75 aan beide zijden en ter hoogte van huisnummer 66 aan beide zijde van de weg.

De tijdstippen van de onderborden zullen in het vervolg de schooltijden volgen waar de betreffende bebording op van toepassing zijn:

Ten opzichte van de ingaande schooltijden zal het verbod gedurende 30 minuten voor en 15 minuten na het tijdstip van kracht zijn.

Ten opzichte van de uitgaande schooltijden zal het verbod gedurende 30 minuten voor en 30 minuten na het tijdstip van kracht zijn.

Belangenafweging

De besluiten zijn in het verleden genomen om de verkeersveiligheid rond de scholen te verbeteren en overlast voor de omwonende te beperken. Het is daarom van belang de werking te koppelen aan de betreffende schooltijden

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 • 1.

  De werking van de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen aan de toegang van het Maartje Offers erf, middels verkeersbord C12, te beperken door middel van een onderbord met daarop de tijden. Deze tijden zijn vanaf nu gekoppeld aan de vigerende schooltijden, met dien verstande, dat het inrijverbod van kracht is:

  • a.

   Gedurende 30 minuten voor tot 15 minuten na ingaande schooltijd;

  • b.

   Gedurende 30 minuten voor tot 30 minuten na uitgaande schooltijd.

 • 2.

  De werking van het stopverbod op de Jan Glijnisweg en in de Omring, middels verkeersbord E2, aan beide zijden van de weg. te beperken door middel van een onderbord met daarop de tijden. Deze tijden zijn vanaf nu gekoppeld aan de vigerende schooltijden, met dien verstande, dat het stopverbod van kracht is:

  • a.

   Gedurende 30 minuten voor tot 15 minuten na ingaande schooltijd;

  • b.

   Gedurende 30 minuten voor tot 30 minuten na uitgaande schooltijd.

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk III onderborden

Bordnummer Omschrijving

OB206p het verkeersbord geldt alleen voor periode op het onderbord

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit. Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard.

Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit naar:

Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer

 • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing

 • De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft

 

Voorlopige voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met dhr. F.J.Wildenburg, bereikbaar op telefoonnummer 14072 of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl

 

Heerhugowaard, woensdag 11 september 2019,

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

namens hen de gemandateerde,

F.J. Wildenburg

MEDEDELINGEN