Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TynaarloStaatscourant 2019, 50663Besluiten van algemene strekkingBekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit Wet milieubeheer voor de melkveehouderij van W. Polling Lugtenbergerweg 11 te Eelde

Logo Tynaarlo

Burgermeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4 van de Wet milieubeheer het volgende bekend.

Op 16 juli 2019 is voor de melkveehouderij van W. Polling, Lugtenbergerweg 11 te Eelde, een aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordeling krachtens de Wet milieubeheer is ingediend voor een melkveehouderij.

Het voornemen is om de melkveehouderij te wijzigen en uit te breiden met een dierenverblijf voor het houden van 275 stuks melkvee 120 stuks jongvee en een fokstier.

De m.e.r. beoordeling heeft betrekking op een uitbreiding met 75 stuks melkvee.

Er geldt voor dit voornemen vanuit de Wet milieubeheer geen directe plicht om een milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Wel moet het bevoegd gezag conform artikel 7.2 lid 4 Wet milieubeheer Bijlage 1, D14 besluit milieueffectrapportage beoordelen of toch een MER moet worden opgesteld vanwege de gevolgen voor het milieu.

Inhoud besluit

De door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r. aanmeldingsnotitie geeft geen aanleiding tot de conclusie dat er voor de voorgenomen activiteiten een milieueffectrapport moet worden gemaakt. De activiteiten leiden niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo hebben met betrekking tot bovenstaande activiteiten negatief besloten over het uitvoeren van een milieueffectrapportage.

Zienswijzen

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Wel kan eenieder gebruik maken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de betreffende activiteiten, welke gelijktijdig met het onderhevige besluit ter inzage ligt waartoe een ieder zijn zienswijze kenbaar kan maken.

Inzage

Het besluit, een exemplaar van de aanmeldingsnotitie en andere terzake zijnde stukken liggen met ingang van 12 september 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in gemeentehuis te Roden