Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2019, 50634Ruimtelijke plannenBEKENDMAKING TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, HERZIENING 2019’

Logo Reusel-De Mierden

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2019’ met ingang van 11 september 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Inhoud

In december 2017 is het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2017 uit procedure gehaald. De raad heeft toen besloten om de indieners van een ontwikkelgerichte zienswijze de mogelijkheid te bieden om de ontwikkeling alsnog mee te nemen in een herziening (veegplan) van het bestemmingsplan buitengebied. Na gesprekken zijn er 11 initiatieven over gebleven.

De aanpassingen hebben betrekking op de locaties zijn het gevolg van:

  • feitelijke kleinschalige onjuistheden of omissies geconstateerd ten opzichte van de geldende bestemmingsplannen;

  • verleende omgevingsvergunningen en/of meldingen waarvan de inhoud in het bestemmingsplan planologisch verankerd moet worden;

  • overige zienswijzen waaraan medewerking verleend kan worden en die voldoende onderbouwd zijn.

De Hoef 19 te Hulsel: Hierbij wordt het bestemmingsvlak/ bouwvlak gewijzigd, waardoor het overeenkomt met de feitelijke en vergunde situatie (waardoor de vergunde stallen binnen het bouwvlak komen te liggen).

Postelsedijk 5a en 7-9 te Reusel: Hierbij wordt het bestemmingsvlak/ bouwvlak gewijzigd, waardoor de vergunde en gerealiseerde bebouwing er binnen valt, het vlak overeenstemt met het kadastrale eigendom en het bouwvlak overeenstemt met de gewenste situatie. De locatie Postelsedijk 5a is nieuw, maar dient meegenomen te worden vanwege de samenhang met de locatie Postelsedijk 7-9. De stal van Postelsedijk 7-9 ligt gedeeltelijk in het bestemmingsvlak van Postelsedijk 5a en een gedeelte van het bestemmingsvlak van Postelsedijk 5a ligt op het grondgebied van de eigenaar van Postelsedijk 7-9.

’t Holland 13 te Reusel: Hierbij wordt het bestemmingsvlak/ bouwvlak van vorm veranderd, waardoor de bestaande tweede bedrijfswoning op een andere locatie gebouwd kan worden.

Schepersweijer 6 te Reusel: Hierbij wordt het bestemmingsvlak/ bouwvlak van vorm veranderd, waardoor een nieuwe stal gebouwd kan worden, waarvoor de milieuvergunning en vergunning Wet natuurbescherming reeds zijn verleend.

Postelsedijk 10 te Reusel: Hierbij wordt het bestemmingsvlak/ bouwvlak van vorm veranderd, waardoor de gewenste fytobac en propaantank binnen het bouwvlak gerealiseerd kunnen worden.

Burgemeester Willekenslaan 3 te Reusel: Hierbij wordt het bestemmingsvlak/ bouwvlak van het loon- en grondverzetbedrijf aangepast, waardoor de feitelijke situatie met opslag juridisch planologisch wordt vastgelegd.

Neterselsedijk 39 te Lage Mierde: Hierbij wordt de zone die het mogelijk maakt ruwvoeropslag buiten het bouwvlak te realiseren uitgebreid, om zo ruimte binnen het bouwvlak te maken voor een nieuwe loods.

Hamelendijk 9 te Reusel: Hierbij worden de vergunde nevenfuncties bij de paardenhouderij, zoals de zorgfunctie, vastgelegd in het bestemmingsplan en wordt het bouwvlak van vorm veranderd zodat de paardenbak daarbinnen valt.

’t Holland 5 te Reusel: Hierbij wordt de agrarische bestemming van het voormalige agrarische bedrijf omgezet naar een niet-agrarische bedrijfsbestemming, waarbij de caravanopslag en het houtbewerkingsbedrijf juridisch-planologisch vastgelegd worden.

Bladelsedijk 2 te Hulsel: Hierbij wordt het bestemmingsvlak/ bouwvlak van vorm veranderd om zo de feitelijke en gewenste voorzieningen binnen het bouwvlak te laten vallen, ook is de mogelijkheid om ruwvoer op te slaan buiten het bouwvlak toegevoegd.

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeeldingen.

Inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan liggen van 9 september 2019 tot en met 21 oktober 2019 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 17:00 uur, op dinsdag van 09.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen op:

• de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

• de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/bestemmingsplannen.

Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1667.BPBbuit0070-ON01.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan eenieder bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen. Dit kan op de volgende manieren:

• schriftelijk (let op: géén e-mail!): de gemeenteraad van Reusel-De Mierden, postbus 11, 5540 AA Reusel;

• mondeling: na afspraak met Mariëlle van der Hoff, telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 0497 - 650 650 of via e-mailadres m.vanderhoff@reuseldemierden.nl. De gemeente maakt een kort verslag van de mondelinge zienswijze.

Vragen

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle van der Hoff. U bereikt haar via telefoonnummer 0497 - 650 069 of via e-mail m.vanderhoff@reuseldemierden.nl.

 

Reusel, 11 september 2019

het college van burgemeester en wethouders,

R. Brekelmans J. Eugster

secretaris burgemeester (wnd.)