Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2019, 50603Ruimtelijke plannenONTWERP EXPLOITATIEPLAN Exploitatieplan Larserknoop 2e structurele herziening

Logo Lelystad

Burgemeester en wethouders van Lelystad maken bekend dat de gemeenteraad het Exploitatieplan Larserknoop 2e structurele herziening met identifiatienummer NL.IMRO.0995.EP00002-OW01 vast wil stellen.

Het plangebied van de exploitatieplan is gelegen ten zuidwesten van de Larserweg, ten noordwesten van Lelystad Airport en ten zuidoosten van de A6.

In het bestemmingsplan Larserknoop hebben de gronden van het Flight district een bedrijfsbestemming gekregen binnen een groenstructuur die deels bestaat uit diagonale lijnen.

Met de belangstelling vanuit de markt naar grote kavels sluit deze diagonale opzet niet optimaal aan op de vraag. Met de herziening van het bestemmingsplan worden de diagonale lijnen aangepast c.q. recht getrokken. Dit geeft een planoptimalisatie waarbij de kwaliteit gehandhaafd blijft.

Aangezien met het bestemmingsplan een verschuiving (uitwisseling) van bestemmingen mogelijk wordt gemaakt, dient ook het exploitatieplan aangepast te worden aan deze gewijzigde opzet.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het exploitatieplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 12 september 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het Stadhuis aan het Stadhuisplein 2. De informatiebalie in het Stadhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze mogelijkheid wordt ook in de hal van het stadhuis geboden.

Tijdens de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad. Voorts bestaat tijdens deze termijn de mogelijkheid een mondelinge zienswijze te geven. Hiertoe dient een afspraak te worden

gemaakt met het team Concernstaf - Ontwikkeling, telefoonnummer 140320.