Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldambtStaatscourant 2019, 50598Ruimtelijke plannenBesluit Omgevingsvergunning, Gemeente Oldambt, het bouwen van een (paard)rijhal met stallen, Hoofdstraat 9, 9944 AA Nieuwolda

Logo Oldambt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een (paard)rijhal met stallen op het perceel Hoofdstraat 9, 9944 AH Nieuwolda.

 

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 september 2019, conform artikel 6:8, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag gedurende de openingstijden.

 

Het project is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen. De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.13OV0002-0401. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.

 

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 27 juni 2019 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

 

Tegen het besluit kan gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep worden ingesteld door:

• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit.

• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Wel is hiervoor griffierecht verschuldigd.

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d. de gronden van het beroep.Op grond van artikel 6.8 van de Algemene wet bestuursrecht begint de termijn voor het indienen van een beroepsschrift met ingang van de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken.

 

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. In dit kader kunnen belanghebbenden die een beroepschrift hebben ingediend de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuurs¬recht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voorwaarde is wel dat dan ook een beroepschrift is ingediend. Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank viahttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Winschoten, 11 september 2019