Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Deurne voor de uitvoering van het Inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne van de provincie Noord-Brabant

KENNISGEVING

Onteigeningsplan Leegveld Deurne en onteigeningsplan Leegveld Deurne-2.

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deelt mee dat, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de provincie Noord-Brabant onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het Inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne.

De Deurnsche Peel is een van de Natura 2000-gebieden waar PAS-herstelmaatregelen worden genomen om een einde te maken aan de voor de natuur negatieve ontwikkelingen en de bestaande natuur als hoogveengebied te herstellen en te herontwikkelen. Belangrijke ingrepen hierbij zijn het verhogen van waterpeilen in de bestaande natuur, het minimaliseren van peilfluctuaties en het inrichten van een zone nieuwe natuur rond de al aanwezige natuur. Door uitvoering van deze herstelmaatregelen worden de ecologische doelen gerealiseerd. Het Inpassingsplan maakt het realiseren van de noodzakelijke natuurherstelmaatregelen in de Deurnsche Peel mogelijk.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de bestemmingen Natuur, Water en de dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie 3 en Waarde – Archeologie 4 toegekend.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeentehuis van Deurne, Markt 1 te Deurne (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 20 september 2019 tot en met 31 oktober 2019.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4-2018-100134. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer P.W.M. Lommerse, tel. 06-51319545, b.g.g. mevrouw F. Rob-Russel, tel. 06-12097585.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 21 november 2019 om 14.00 uur in het gemeentehuis van Deurne, ruimte B71A/B71B, Markt 1 te Deurne. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

Naar boven