Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2019, 50582Ruimtelijke plannenGemeente Maastricht, terinzagelegging van de ‘Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040

Logo Maastricht

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend dat, de ‘Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040’ ter inzage ligt.

Korte inhoud

De Omgevingsvisie betreft de strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van Maastricht richting 2040. De toekomst van de fysieke leefomgeving wordt daarbij vanuit een integraal perspectief benaderd. Dat wil zeggen dat sociale, economische en fysieke vraagstukken in samenhang worden beschouwd en vervolgens vertaald naar de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is daarmee een brede visie op een groot aantal onderwerpen. Belangrijk voor een gemeente zijn dan vooral zaken als mobiliteit, groen, natuur, water, infrastructuur, werklocaties, veiligheid, cultureel erfgoed, cultuur, gezondheid, milieu, gemeentelijk vastgoed en ontwikkellocaties. De Omgevingsvisie beschrijft de samenhang tussen deze onderwerpen. Vertrekpunt daarbij zijn de maatschappelijke opgaven.

De Omgevingsvisie wordt opgesteld in de geest van de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2021 in werking treedt. Binnen het huidige wettelijke kader van de Wro (art. 2.1) kiest de gemeente ervoor om de Omgevingsvisie feitelijk de Structuurvisie voor Maastricht te laten zijn.

De Ontwerp Omgevingsvisie, een eerste conceptversie van het gewenste eindproduct, is tot stand gekomen na bijna anderhalf jaar van intensieve gesprekken met bewoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, belanghebbenden en strategische partners.

Inzien

Met ingang van 13 september 2019 tot en met 24 oktober 2019 ligt de ‘Ontwerp Omgevingsvisie Maastricht 2040’ (deel 1 en deel 2) ter inzage op twee locaties in de stad:

1. GemeenteLoket, Mosae Forum 10, Maastricht. Het GemeenteLoket werkt op afspraak. Plan digitaal een afspraak via www.gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen of telefonisch via 14043.

2. Centre Ceramique, Avenue Ceramique 50, Maastricht. Kijk op www.centreceramique.nl voor actuele openingstijden.

Digitaal is de Ontwerp Omgevingsvisie in te zien op de website van de gemeente Maastricht: www.gemeentemaastricht/nl/Omgevingsvisie en op de landelijke website:www.ruimtelijkeplannen.nl

Schriftelijke en mondelinge zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door iedereen een zienswijze worden ingediend. Richt schriftelijk uw zienswijze met vermelding van uw naam, dagtekening, handtekening, motivering en onder vermelding van ‘zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie’ aan de gemeenteraad van Maastricht:

1. bij voorkeur per e-mail: post@maastricht.nl

2. of per adres: Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met Tim van Wanroij via het telefoonnummer 043-3504598 voor het maken van een afspraak.

Vervolg

Na de periode van ter inzagelegging wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de zienswijzen, waarna de gemeenteraad de Omgevingsvisie zal vaststellen. Ook de vastgestelde omgevingsvisie zal, na bekendmaking in te zien zijn op www.ruimtelijkplannen.nl 

 

Maastricht, 12 september 2019Burgemeester en wethouders van Maastricht,

De Secretaris, dhr. R.E.C. Kleijnen

De Burgemeester, J.M. Penn-te Strake