Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenStaatscourant 2019, 50552VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor een E-laadpunt in de Johan van Soesdijkstraat

Logo Diemen

Burgemeester en wethouders van Diemen;

Overwegende dat:

 • -

  de gemeente Diemen elektrisch rijden stimuleert en dit is vastgelegd in de beleidsnotitie ‘Opladen elektrische voertuigen’ die op 2 juli 2019 door het college is vastgesteld;

 • -

  uitvoering van de beleidsnotitie geschied door het aanwijzen en aanleggen van oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen;

 • -

  in de beleidsnotitie het uitgangspunt is vastgelegd dat per laadpaal twee parkeervakken worden gereserveerd voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen;

 • -

  de opkomst van elektrisch rijden bijdraagt aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit en de vermindering van verkeerslawaai;

 • -

  oplaadpunten voor algemeen gebruik zijn bestemd;

 • -

  oplaadpunten uitsluitend dienen te worden gebruikt voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen;

 • -

  de opkomst van elektrisch rijden het rechtvaardigt parkeerplaatsen te reserveren voor een e-laadpunt;

 • -

  in de gemeente Diemen het belang van het ontwikkelen van een dekkend netwerk voor elektrische voertuigen prevaleert boven het geringe verlies van parkeergelegenheid voor niet elektrische voertuigen;

 • -

  in de Johan van Soesdijkstraat, ter hoogte van huisnummer 53, momenteel één parkeerplaats is gereserveerd voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen, wat is vastgelegd in een verkeersbesluit;

 • -

  bovengenoemd verkeersbesluit onherroepelijk is en gepubliceerd op 26-4-2018 in de Staatscourant met nr. 2018-23741;

 • -

  het huidige gebruik van de laadpaal in het eerste half jaar van 2019 gemiddeld 250 kWh per maand is geweest;

 • -

  dit verbruik fors is voor een locatie met slechts één gereserveerde parkeerplaats, wat aanleiding geeft om een tweede parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen;

 • -

  de laadpaal is geplaatst op een herkenbare, zichtbare en functionele locatie conform de criteria uit de beleidsnotitie;

 • -

  het daarom gerechtvaardigd is om twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrisch aangedreven voertuigen op de in dit besluit genomen locatie;

 • -

  fout geparkeerde voertuigen weggesleept dienen te worden;

 • -

  met de politie, conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gevoerd en dat zij blijkens haar advies van 3-9-2019 instemt met de voorgenomen verkeersmaatregel;

 • -

  dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom van en in beheer zijn bij de gemeente Diemen;

dit verkeersbesluit wordt genomen met het oog op het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer (artikel 2, tweede lid, onder a van de Wegenverkeerswet 1994);

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de bevoegdhedenregeling van de gemeente Diemen d.d. 1 augustus 2017, waarin het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd;

B E S L U I T E N :

 • a.)

  het intrekken van het verkeersbesluit “aanwijzen parkeerplaats voor een e-laadpunt in de Johan van Soesdijkstraat” gepubliceerd op 26-4-2018 in de Staatscourant met nr. 2018-23741;

 • b.)

  twee parkeerplaatsen aan te wijzen in de Johan van Soesdijkstraat, ter hoogte van huisnummer 35, als e-laadpunt door het plaatsen van het bord E8 van bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” en onderbord OB504;

 • c.)

  de wegsleepregeling van toepassing te verklaren;

 • d.)

  het instellen van bovengenoemde verkeersmaatregel zoals aangeduid op de bijbehorende en gewaarmerkte tekening met nummer 222-017-003.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Diemen,

Namens dezen,

M.R.A. (Martin) Cornelissen,

Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Dit besluit is op 12 september 2019 bekend gemaakt en gedurende 6 weken in zijn geheel in te zien op de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking. Een gelijkluidend exemplaar met eventuele bijlagen is gedurende 6 weken in te zien bij de receptie in het gemeentehuis.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt bij ons bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaar kan naar keuze schriftelijk of elektronisch worden ingediend.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener

 • b.

  de dagtekening

 • c.

  omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt

 • d.

  de gronden van het bezwaar

Graag in de linkerbovenhoek vermelden “Bezwaar”.

Het bezwaar dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen.

Bij elektronische indiening van het bezwaar is gebruikmaking van het via de gemeentelijke website (www.diemen.nl) beschikbaar gestelde elektronische formulier verplicht, evenals identificatie van de indiener met DigiD.

Indien u bij ons een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien u van mening bent dat de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

In het geval dat u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening dient u het verzoek te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.