Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenStaatscourant 2019, 50501VerkeersbesluitenBekendmaking voornemen tot onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Oosterhavenweg Vlissingen

Logo Vlissingen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij voornemens is om de raad voor te stellen een deel van de Oosterhavenweg aan het openbaar verkeer te onttrekken. Het betreft het deel gelegen tussen het voormalige Olau-terrein met bijbehorend water en de voormalige marinekazerne.

De onttrekking aan de openbaarheid is naar het oordeel van het college mogelijk omdat de aanvragers overeenstemming hebben bereikt met de belanghebbenden over het onttrekken aan de openbaarheid van het betreffende gedeelte van de Oosterhavenweg en deze is vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst. Daarnaast ontstaan er door de onttrekking aan de openbaarheid geen verkeerstechnische- en/of parkeerproblemen in de directe omgeving.

Om alle belangen die bij dit besluit een rol kunnen spelen goed te kunnen afwegen, wordt op grond van artikel 11 van de Wegenwet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Afdeling 3.4) gevolgd. Dit houdt in dat voor belangstellenden eerst het ontwerpbesluit ter inzage ligt waar belanghebbenden hun zienswijze over kenbaar kunnen maken.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit is vermeld onderaan deze bekendmaking. Ook ligt deze met ingang van de dag na datum van deze bekendmaking gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen.

Zienswijzen

Gedurende de hiervoor vermelde termijn kunnen belanghebbenden op de volgende wijze een zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar maken bij de burgemeester en wethouders van Vlissingen:

 

 • -

  Schriftelijk t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV

 • -

  Mondeling: voor een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer E. van Egmond, telefoonnummer (0118) 487 466. 

   

  Wij wijzen er nog op dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

   

  Vervolg op de inspraak

  De gemeenteraad beoordeelt of de zienswijzen zullen leiden tot inhoudelijke aanpassing van het ontwerpbesluit. Van de inspraak zal een eindverslag worden opgemaakt. Het eindverslag bevat in elk geval een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure, een weergave van de zienswijzen, die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht en een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van de verordening wordt overgegaan. Het eindverslag wordt op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt.

  Na afloop van de inspraaktermijn zal de gemeenteraad het besluit vaststellen en bekendmaken in de digitale Staatscourant op www.overheid.nl.

   

  Rechtsbescherming

  Gedurende deze termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend, of die waarvan niet verweten kan worden geen of niet tijdig zienswijzen te hebben ingediend, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, postbus 90110, 4800 RA Breda.

  Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • 4.

  de gronden van het beroep. 

   

  Het indienen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend, of waarvan niet verweten kan worden (tijdig)zienswijzen te hebben ingediend, de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Zowel voor het in behandeling nemen van het beroep als het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

 

Vlissingen, 11 september 2019

burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze:

de gemeentesecretaris mr. drs. ing. M. van Vliet, de burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar