Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerneuzenStaatscourant 2019, 50389Ruimtelijke plannenBEKENDMAKING VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN ‘Buitengebied Terneuzen, Zandplaatseweg 4 Hoek’

Logo Terneuzen

 

ARTIKEL 3.6 EN 3.8 LID 3 WET RUIMTELIJKE ORDENING

 

Burgemeester en wethouders van Terneuzen maken bekend dat zij op 10 september 2019 het wijzigingsplan ‘Buitengebied Terneuzen, Zandplaatseweg 4 Hoek’ (NL.IMRO.0715.WPBG48-VG01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Doel wijzigingsplan

Het doel van dit wijzigingsplan is een vormverandering van een bestaan agrarisch bouwvlak op het perceel Zandplaatseweg 4 te Hoek.

Inzien wijzigingsplan

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt van donderdag 12 september tot en met woensdag 23 oktober 2019 ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan is volledig te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op http://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmingsplannen.

De stukken kunnen ook digitaal worden ingezien bij de publieksbalies in Terneuzen. Wij vragen u voor het inzien van de stukken een telefonische afspraak te maken via telefoonnummer 14 0115.

Beroep

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd schriftelijk beroep instellen. Beroep moet u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen beroep instellen:

  • als u ook een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend;

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om tegen het ontwerp wijzigingsplan een zienswijze in te dienen;

Ook kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo’n verzoek stuurt u naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan dan treedt het plan nog niet in werking. De voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de voorlopige voorziening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met van het team Planvorming, (telefoonnummer 14 0115 of e-mail wro@terneuzen.nl).

Burgemeester en wethouders van Terneuzen,

De burgemeester, J.A.H. (Jan) Lonink

De gemeentesecretaris, J.G. (Jan) Princen

Terneuzen, 11 september 2019