Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2019, 50376VerkeersbesluitenPolderweg noord: verkeersbesluiten

Logo Den Helder

Kenmerk: AU19.04814 / Omgeving

 

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

A dviezen

Conform artikel 24 BABW is over het nemen van het verkeersbesluit overleg gepleegd met een Verkeersadviseur van de politie Eenheid Noord-Holland, daartoe gemandateerd door de Korpschef van de politie. De politie heeft een positief advies uitgebracht over dit verkeersbesluit.

M ot i vering

Om de diverse verkeersmaatregelen in te stellen is een verkeersbesluit noodzakelijk. Het college van B&W is bevoegd tot het nemen van dit verkeersbesluit.

Overwegingen

In het kader van een Duurzaam Veilige inrichting ligt het voor de hand dat woonstraten met een verkeersluw karakter meer en meer worden omgevormd naar straten waar een maximale snelheid geldt van 30 km/uur. Nu de Polderweg voor groot onderhoud in aanmerking komt en tegelijkertijd wordt voorzien van een aangepast profiel in combinatie met snelheid remmende maatregelen ligt het voor de hand om daarmee ook een maximale snelheid van 30 km/uur in te stellen. Op basis van ‘het verzekeren van de veiligheid op de weg’ en ‘het beschermen van de weggebruikers en passagiers’ (conform de in artikel 2 van de Wvw 1994 opgesomde regels) wordt de Polderweg tussen de Krugerstraat en de aansluiting met de Prins Hendriklaan gewijzigd naar een zone waar een maximale snelheid geldt van 30 km/uur.

Om het karakter van de Polderweg verder verkeersluw te maken is nagedacht over de mogelijkheid tot een aanpassing van de verkeerscirculatie in dit deel van de wijk. Door het instellen van bv. éénrichtingsverkeer kan de hoeveelheid verkeer in de straat verder teruggebracht worden, zonder dat dat gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van de andere straten in de wijk. Op basis van ‘het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan’ en ‘het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer’ (conform de in artikel 2 van de Wvw 1994 opgesomde regels) wordt de Polderweg tussen de aansluiting met de Emmastraat en de aansluiting met de Krugerstraat gesloten voor gemotoriseerd verkeer in noordelijke richting. Fietsers en bromfietsers worden vanuit het bereikbaarheidsperspectief van deze maatregel uitgezonderd.

In verband met het opheffen van het parkeerterrein aan de Polderweg (naast het gebouw De Koploper) komen daarmee ook de vijf bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op dat terrein te vervallen. Het parkeerterrein gaat op termijn plaats maken voor een stadspark waar geen ruimte is om de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in stand te houden. Voor het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaatsen is het nodig dat de eerder genomen verkeersbesluiten hiervoor worden ingetrokken.

In het verlengde hiervan is gebleken dat er bij de bestaande bank aan de Polderweg wel een behoefte bestaat voor een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Polderweg op het moment dat de vijf plaatsen op het parkeerterrein tegenover de bank komen te vervallen. In het kader daarvan en op basis van ‘het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer’ (krachtens de in artikel 2 van de Wvw 1994 opgesomde regels) wordt daarom één van de parkeerplaatsen in de directe nabijheid van Polderweg 4 aangewezen als parkeerplaats waar uitsluitend personen met een geldige gehandicaptenparkeerkaart kunnen parkeren.

 

Besluit

Het college van B&W van Den Helder besluit

 • 1.

  door het plaatsen van de borden A1 (zone 30) en A2 (einde zone 30), zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 de Polderweg tussen de aansluiting met de Emmastraat en de aansluiting met de Krugerstraat aan te wijzen als een zone waar een maximale snelheid geldt van 30 km/h;

 • 2.

  door het plaatsen van de borden C2, C3 en C4, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 de Polderweg tussen de aansluiting met de Emmastraat en de aansluiting met de Krugerstraat te sluiten voor gemotoriseerd verkeer in noordelijke richting. Deze maatregel geldt niet voor (brom-) fietsers;

 • 3.

  de vijf bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Polderweg op te heffen door het eerder genomen verkeersbesluit hiervoor in te trekken;

 • 4.

  door het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, de meest noordelijke parkeerplaats tegenover Polderweg 4 aan te wijzen als parkeerplaats waar uitsluitend personen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen parkeren;

 • 5.

  deze besluiten ter openbare kennis te brengen via officielebekendmakingen.nl.

 

 

Den Helder, 10 september 2019

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester______________ secretaris

Koen Schuiling______________Robert Reus

 

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met het besluit?

Wanneer u naar aanleiding van het hierboven vermelde besluit vragen mocht hebben, dan kunt u ons altijd voor een verdere toelichting bellen. Het telefoonnummer staat bovenaan deze brief.Bezwaar maken gaat als volgt. U kunt als belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de bovenaan deze brief vermelde dag waarop het besluit is verzonden met een brief (niet per e-mail) een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • 1.

  uw contactgegevens zoals uw naam en adres (en telefoonnummer);

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt een kopie van het besluit (deze brief) meesturen);

 • 4.

  de reden(en) waarom u bezwaar indient en wat het besluit volgens u moet zijn;

 • 5.

  uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift of tussentijds bellen schort niet de werking van het hierboven vermelde besluit op. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u vanwege de spoedeisendheid van de betrokken belangen een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u gelijktijdig met of na de indiening van uw bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, vragen een voorlopige voorziening te treffen om de werking van het besluit voor de duur van uw bezwaarschriftprocedure te schorsen. Houdt u er rekening mee dat de rechtbank hiervoor kosten in rekening brengt. Zie ook: www.rechtspraak.nl.