Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 50252Interne regelingen

De directeur/algemeen secretaris van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 20 augustus 2019, kenmerk 08.5 1553053/nb

Gelet op artikel 16, tweede lid, onder a, van de Volmachtregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

Aan de adviseurs van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving die leiding geeft aan een project dat behoort tot het werkterrein van de directie wordt de bevoegdheid verleend om, in het kader van de uitvoering van het project, namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten tot een maximum van € 25.000 inclusief btw.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur/algemeen secretaris van de RVS, S. Driessen Voor akkoord, de Secretaris-Generaal, E. Gerritsen