Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2019, 50247VerkeersbesluitenGemeente Den Haag, verkeersbesluit: Meppelweg 254 (instellen parkeerverbod, 46 meter) BWT-00114VKZ19

Logo 's-Gravenhage

[BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

gelezen het op 22 juli 2019 ingekomen verzoek van de wegbeheerder van de gemeente Den Haag

in stadsdeel Escamp,  tot het nemen van een verkeersbesluit voor het instellen van een stopverbod

op de Meppelweg ter hoogte van nummer 254;

gelezen de op 2 september 2019  ontvangen brief van de Politie Den Haag, Dienst Regionale

Operationele Samenwerking, Afdeling Infrastructuur, Team Verkeer, kenmerk 2019/-;

overwegende,

dat de wegbeheerder in stadsdeel Escamp heeft vastgesteld dat regelmatig wordt geparkeerd ter

hoogte van de ondergrondse restafvalcontainer (ORAC) op de Meppelweg (even zijde) en dat

hierdoor het passerend verkeer wordt gehinderd, zodat het uit oogpunt van onder meer de

verkeerveiligheid wenselijk is om ter plaatse een stopverbod in te stellen door middel van het

plaatsen van borden volgens model E02 en wel op de Meppelweg aan de even zijde ter hoogte

van nummer 254 over een afstand van ongeveer 46 meter;

dat na overleg met de Politie Den Haag, Team Verkeer, voornoemd, is vastgesteld dat ter plaatse

een stopverbod niet gewenst is en dat de noodzakelijke verkeersmaatregel moet worden getroffen

in de vorm van een parkeerverbod door middel van het aanbrengen van een gele onderbroken

streep;

dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen

van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het volgende wordt nagestreefd:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid/doorstroming van het verkeer;  dat het voornemen om deze verkeersmaatregel(en) in te stellen op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneindebelanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken; dat geen reactie is ingekomen; dat ten aanzien van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden; dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij de gemeente Den Haag en is gelegen binnende bebouwde kom van die gemeente; gelet op de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit; gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4eerste lid, artikel 12 onder a en b, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990); BESLUITEN:  door het aanbrengen van een gele onderbroken streep het parkeren van voertuigen te verbieden op de Meppelweg ter hoogte van nummer 254 (over een lengte van ongeveer 46 meter), dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;  dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeers- maatregelen/-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;  dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij het Haags Informatiecentrum, Spui 70, Den Haag; Burgemeester en wethouders van Den Haag,namens deze: Senior medewerker Vergunningen, M.D. Shamlal  Afdruk aan:1* DPZ / Wegbeheer Stadsdeel Escamp1* Politie Haaglanden, Team Verkeer (DHG.Infra.ABC@politie.nl)1* DSB/IBDH (VOV@denhaag.nl)1* DSO Mobiliteit    BEZWAARSCHRIFTBent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet. Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB / bezwaar.Postbus 12 600 2500 DJ DEN HAAG Vermeld in uw bezwaarschrift:naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;de datum en handtekening;een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;de argumenten voor bezwaar. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.