Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LochemStaatscourant 2019, 50185Ruimtelijke plannenBesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Binnenweg 18t Almen

Logo Lochem

NL.IMRO.0262.buBinnenweg18tAl-OV41

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

  • het aanleggen van een zonnepark met bijbehorende voorzieningen op het adres Binnenweg 18t in Almen, zaaknr. 2019-143740.

Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend.

Het besluit omgevingsvergunning is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp besluit. In plaats van een bloemrijk grasland wordt een nieuw te realiseren struweel met gradiënt natte natuur en poel aangelegd in de westelijke rand van het zonnepark.

Inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken zijn voor een ieder in te zien met ingang van 12 september tot en met 23 oktober 2019. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunnen gedurende de hiervoor genoemde termijn worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de knop "Zoeken plannen", waarna u de mogelijkheid heeft het bestemmingsplan op te roepen via het invullen van de locatie, de naam van het ontwerp bestemmingsplan of het planid-nummer (NL.IMRO.0262.buBinnenweg18tAl-OV41).

Op www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw en verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u een directe link vinden naar de plaats waar de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken digitaal kunnen worden ingezien. U kunt tevens op afspraak bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien (digitaal of op verzoek op papier).

Tegen het besluit kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit beroep worden aangetekend. Het besluit is op 6 september 2019 bekend gemaakt. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het digitaal indienen van het beroepsschrift zie www.rechtspraak.nl.

De mogelijkheid tot het indienden van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die:

  • tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college;

  • aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen;

  • tegen de wijzigingen in het besluit

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet.

Mocht er een belang zijn dat het besluit niet in werking treedt, dan kan er een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd binnen een termijn van zes weken treedt het besluit pas in werking nadat over het verzoek een beslissing is genomen.

Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden (motivering) van het beroep.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling publiekscontacten, Hanzeweg 8 in Lochem, telefoon (0573) 289 222.