Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2019, 50133Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bijloort 1a te Broek op Langedijk

Logo Langedijk

Burgemeester en wethouders van Langedijk maken bekend dat zij het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bijloort 1a te Broek op Langedijk ter inzage leggen.

Wat houdt dit bestemmingsplan en besluit in? 

Het bestemmingsplan betreft de bouw van een extra woning naast Bijloort 1 te Broek op Langedijk. Een extra woning is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Middels voorliggend bestemmingsplan wordt de woning juridisch planologisch mogelijk gemaakt.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting. Daarom moet voor de vaststelling van dit bestemmingsplan een hogere waarde worden vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting door het wegverkeer. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de benodigde hogere waarde is opgesteld en bij het bestemmingsplan gevoegd.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien? 

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder kunt u inzien vanaf 10 september 2019 tot en met 21 oktober 2019 in de voorlichtingsruimte van het gemeentehuis (De Binding), Bosgroet 2 te Zuid-Scharwoude;

Ook is het ontwerp bestemmingsplan vanaf genoemde datum te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0416.BPWD2010herz001-on01).

Hoe kunt u reageren? 

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar info@gemeentelangedijk.nl of per post aan burgemeester en wethouders van Langedijk, Postbus 15, 1723 ZG te Noord-Scharwoude.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met Team Vrom van de afdeling Beleid en Projecten via het algemeen telefoonnummer 0226-334433.

Langedijk, 9 september 2019

Burgemeester en wethouders van Langedijk