Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 50122Vergunningen

Kennisgeving/bekendmaking Stikstofinstallatie Zuidbroek, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 13 september 2019 tot en met vrijdag 25 oktober 2019 ligt het besluit ter inzage voor de aanvullende stikstofinstallatie Zuidbroek. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp van dit besluit kunnen beroep instellen.

Wat gaat er gebeuren?

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) is van plan de bestaande stikstofinstallatie in de Tussenklappenpolder in Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) uit te breiden. In de stikstofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen. Het stikstof kan worden gemengd met geïmporteerd gas. Daardoor ontstaat er zogenoemd laagcalorisch gas. Dat gas is geschikt voor CV- en kookapparatuur van huishoudens in Nederland en wordt via het transportnetwerk van GTS vervoerd naar de rest van het land. De aanvullende stikstofproductiefaciliteit bestaat uit een uitbreiding van de bestaande installatie (o.a. een compressorgebouw, drie proceskolommen en een mengstation) en een circa 4 kilometer lange aardgasleiding vanaf de stikstofproductiefaciliteit naar de bestaande gasleiding aan de westzijde van de Meenteweg.

De aanvullende stikstofproductiefaciliteit maakt gebruik van de bestaande stikstofleiding van de installatie naar de stikstofcaverne bij Heiligerlee. Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de stikstofcaverne moet de stikstofinjectiecapaciteit van de caverne via een wijziging van het stikstof-opslagplan worden vergroot. De besluiten die daarvoor nodig zijn, worden in een afzonderlijke procedure voorbereid. Hiervan wordt later kennisgeving gedaan.

Waarom is dit project nodig?

Het kabinet heeft besloten om de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk te beëindigen. De uitbreiding van de stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek is daarvoor nodig. Vanaf het moment dat de uitbreiding van de stikstofinstallatie werkt (volgens planning in 2022), kan de gaswinning uit het Groningenveld per jaar (in een koud jaar) met ongeveer 7 miljard Nm3 worden verminderd.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming over de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden in één gecoördineerde procedure in een aantal fasen voorbereid. De Minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Deze kennisgeving gaat over fase 2 van de besluitvorming en gaat om één besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In een eerdere fase zijn het inpassingsplan en zeven van de overige besluiten vast­gesteld en zij hebben van 31 mei 2019 tot en met 12 juli 2019 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn kon beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen gebruik gemaakt voor deze mogelijkheid en het inpassingsplan en de genoemde zeven besluiten zijn onherroepelijk geworden. In deze fase wordt een van de overige benodigde besluiten ter inzage gelegd.

Het ontwerpbesluit heeft van vrijdag 21 juni 2019 tot en met donderdag 1 augustus 2019 ter inzage gelegen. Rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen is het besluit vastgesteld.

Het besluit wordt op donderdag 12 september 2019 door de Minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Het besluit wordt ook bekendgemaakt door middel van aankondiging in de Staatscourant.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het besluit en de onderliggende stukken van vrijdag 13 september 2019 tot en met vrijdag 25 oktober 2019 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken bij:

  • gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoon 0598 – 37 37 37.

Hoe kunt u beroep indienen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit kunnen tegen dat besluit beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken en start de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 14 september 2019 tot en met vrijdag 25 oktober 2019. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de datum van ondertekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

Op dit besluit is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de indieningstermijn kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren. Wij raden u aan in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State u weten hoeveel dat precies is en wanneer en hoe u dat moet betalen.

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zoals hierboven aangegeven. We verzoeken u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T.a.v. directie WJZ

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de aanvullende stikstofinstallatie Zuidbroek en alle bijbehorende documenten vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 – 379 89 79.