Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2019, 5012VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Boxtel

Tijdelijk parkeerverbod Platanenlaan

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

OVERWEGENDE

dat aan Inside Out Events vergunning is verleend, voor het organiseren van het evenement

‘ Q-Music The Party Fout-Boxtel’ op 9 februari 2019 in de sporthal “De Braken”;

dat het uit oogpunt van verkeersveiligheid noodzakelijk is onderstaande verkeersmaatregelen te nemen;

dat om voldoende parkeergelegenheid aan het grote aantal te verwachten bezoekers te bieden, wordt één parkeerterrein aan de Platanenlaan voor bezoekers aangewezen;

dat om het parkeren in goede banen te leiden wordt het verkeer naar- en uit de parkeerterreinen worden verkeersregelaars ingezet;

dat om de verkeersveiligheid te waarborgen worden beroepsverkeersregelaars bij de overweg Leenhoflaan ingezet;

dat het parkeren in de bermen van de onderstaande wegen en/of weggedeelten moet worden voorkomen, hiervoor dient op deze wegen een tijdelijk parkeerverbod te worden ingesteld;

dat de organisatie voor de bewegwijzering en de plaatsing van verkeersborden zorg zal dragen;

dat deze verkeersmaatregelen een grote bijdrage levert aan de veiligheid op de weg en aan de doorstroming van het verkeer;

dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;

dat op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet de gemeente Boxtel bevoegd is;

B E S L U I T E N

1.Op 9 februari 2019 in de volgende straten aan beide zijden van de weg een parkeerverbod instellen door middel van plaatsing van verkeersborden E1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het inzet van verkeersregelaars:

Platanenlaan

De Braken

  • 1.

    Op 9 februari 2019 een eenrichtingsverkeer door plaatsing van verkeersborden C2 en C3 en onderbord van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in de Braken, rijrichting Tongeren conform bijgaande situatietekening 2019-03-01, in te stellen.

  • 2.

    Dit besluit aan de Politie Brabant Oost, Team Meijerij Boxtel, kenbaar maken..

Boxtel, 23 januari 2019

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

F.H. van Dommelen

teammanager Inrichting, Verkeer en Reiniging

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Boxtel, postbus 10000, 5280 DA Boxtel.

Inzage

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende de bezwarentermijn bij de receptie van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 uur en na telefonische afspraak.