Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 50061Vergunningen

Zandwinning vaargeul Urk-Den Oever, Ooms Producten BV te Avenhorn, Rijkswaterstaat

Ontgrondingenwet

besluit

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van Ooms Producten BV te Avenhorn om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet.

De aanvraag betreft het winnen van zand in de vaargeul Urk-Den Oever, Gebied C, de vakken 205 t/m 208 in het IJsselmeer.

De ontwerpbeschikking heeft van 27 juni 2019 tot en met 7 augustus 2019 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen.

Terinzagelegging

De beschikking alsmede de ter zake zijnde stukken liggen van 12 september 2019 tot en met 23 oktober 2019 tijdens kantooruren ter inzage op de volgende adressen:

  • Rijkswaterstaat Midden Nederland, Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad;

  • Gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1, 1761 VM Anna Paulowna;

  • Gemeente Urk, Singel 9, 8321 GT Urk.

Beroep

Tegen bovengenoemd besluit kan binnen de bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE Den Haag, door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van de beschikking, waarop het verzoek is gericht, in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft afgegeven en zo mogelijk datum en kenmerk van de beschikking;

  • d. de gronden van het beroep.

Indiening van het beroep kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Indien het beroep in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met M. Boujemaoui van Rijkswaterstaat Midden Nederland, telefoonnummer 06-11526292.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland b/a D. Poos