Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2019, 50026VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT GEMEENTE NOORDWIJK –

Logo Noordwijk

Bromfietsen op de rijbaan Noordwijk fietspaden rotonde Beeklaan – Herenweg

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Overwegende dat:

 • -

  in afwijking van de landelijke richtlijnen m.b.t. “bromfietsen op de rijbaan” bromfietsen in de gemeente Noordwijk, bromfietsen op deze rotonde nog gebruik maken van het fietspad;

 • -

  vanwege de verkeersveiligheid bromfietsen zoveel mogelijk binnen de bebouwde gebruik moeten maken van de rijbaan;

 • -

  de rotonde wordt gereconstrueerd waarbij er in het ontwerp vanuit is gegaan dat bromfietsen van de rijbaan gebruik maken;

 • -

  voor de rotonde Beeklaan – Herenweg een apart verkeersbesluit is genomen;

 • -

  het daarom noodzakelijk is om bromfietsen op de aansluitende fietspaden langs de Herenweg en de Beeklaan te weren;

 • -

  op de fietspaden langs de Beeklaan tussen de rotonde met de Hereweg en de rotonde met de Boekerslootlaan / Bonnikeplein alleen fietsers zijn toegelaten;

 • -

  door dit verkeersbesluit bromfietsen het fietspad aan de oostzijde van de Beeklaan tussen de Boekerslootlaan en de Herenweg niet meer kunnen bereiken en de aanduiding daarvan (bord G11 RVV1990) niet meer noodzakelijk is;

 • -

  bromfietsen op de aansluitingen van de Herenweg met de Tolhoren en de aansluiting met de Voorstraat naar de rijbaan moeten worden geleid door het aanbrengen van borden D103 RVV1990 en D104 RVV1990;

 • -

  de in dit verkeersbesluit genoemde (delen van) wegen binnen de bebouwde kom liggen en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Noordwijk;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de (gemachtigde van de) korpschef van de Eenheid Den Haag en dat er positief is geadviseerd;

Nemen, gelet op het voorgaande, het volgende

B E S L U I T :

 • 1.

  Door het verwijderen van borden conform model G12a RVV1990 de bromfietspaden langs de Herenweg tussen de rotonde op de aansluiting van de Beeklaan met de Herenweg en de aansluiting van de Herenweg met de Tolhoren alsmede met de aansluiting van de Herenweg met de Voorstraat op te heffen;

 • 2.

  Door het plaatsen van borden conform model G11 RVV1990 fietspaden langs de Herenweg tussen de rotonde op de aansluiting van de Beeklaan met de Herenweg en de aansluiting van de Herenweg met de Tolhoren alsmede met de aansluiting van de Herenweg met de Voorstraat in te stellen;

 • 3.

  Een en ander overeenkomstig met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekeningen;

 • 4.

  Overeenkomstig het gestelde in artikel 26 van het BABW dit besluit ter openbare kennisgeving te brengen door publicatie in de Staatscourant.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

namens dezen:

De teamcoach van de afdeling Beheer Openbare ruimte Civiel,

I.Leemans

Datum besluit : 29 augustus 2019

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.