Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2019, 50023VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT NOORDWIJK –Aanleg rondweg Bavo Noordwijkerhout

Logo Noordwijk

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Overwegende dat:

 • -

  door de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan de westzijde van Noordwijkerhout, de te verwachten verkeersintensiteit in Noordwijkerhout toeneemt;

 • -

  het ongewenst is dat bestaande straten in de bebouwde kom van Noordwijkerhout extra worden belast door verkeer;

 • -

  ter ontlasting van de straten binnen de bebouwde kom ten noorden van het sportpark Boekhorst een verbindingsweg wordt aangelegd tussen de Langevelderweg en de Herenweg (verder aangeduid als Rondweg Bavo).

 • -

  door de aanleg van de Rondweg Bavo de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Noordwijkerhout verbetert;

 • -

  de Rondweg Bavo binnen de bebouwde kom van Noordwijkerhout komt te liggen en het hiervoor noodzakelijk is om de komgrens van Noordwijkerhout op de Langevelderweg aan te passen;

 • -

  voor het aanpassen van de komgrens een apart besluit wordt genomen;

 • -

  de aansluiting van de Rondweg Bavo met de Herenweg vanwege de verkeersveiligheid wordt uitgevoerd als een rotonde;

 • -

  de aansluiting van de Rondweg Bavo met de Langevelderweg wordt uitgevoerd als een microtonde; (een microtonde is een rotonde met een zodanig kleine doorsnede dat het middeneiland volledig overrijdbaar moet zijn om grote voertuigen te kunnen laten passeren. Omdat het fysiek niet mogelijk is om borden conform model D1 RVV1990 op het middeneiland te plaatsen worden deze weggelaten)

 • -

  conform de uitgangspunten van duurzaam veilig, automobilisten op de rotonde en de toe leidende wegen voorrang verlenen aan fietsers op de fietspaden langs de rotonde;

 • -

  conform de uitgangspunten van duurzaam veilig, automobilisten op de microtonde en de toe leidende wegen voorrang verlenen aan fietsers op de fietspaden langs de rotonde;

 • -

  het door de aanleg van de microtonde op de aansluiting van de Rondweg Bavo en de Langevelderweg noodzakelijk is de aansluiting van de Boekhorsterweg op de Langevelderweg aan te passen;

 • -

  door de aanleg van de Rondweg Bavo de bestaande langzaam verkeer - verbindingen tussen de Boekhorsterweg en het sportpark “Boekhorst” wordt doorsneden en moet worden opgeheven;

 • -

  door de aanleg van de Rondweg Bavo de bestaande route voor mountain – bikers (MTB – route Noordwijk) langs de Boekhorsterweg en de Langevelderlaan wordt doorsneden en moet worden opgeheven;

 • -

  om de snelheid te verlagen op de nieuw vast te stellen komgrens aan de oostzijde van de Boekhorsterweg een plateau wordt aangelegd waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd;

 • -

  de voorrangsregeling op de aansluiting van de Langevelderweg en de Boekhorststraat niet wordt aangepast;

 • -

  ter hoogte van de Rondweg Bavo langs de Herenweg een skatepark ligt;

 • -

  de bestaande parkeerhaven langs de Herenweg ter hoogte van het skatepark voor de aanleg van de rotonde moet worden opgeheven;

 • -

  door de aanleg van een zebrapad op de Herenweg ter hoogte van de aansluiting met de Rondweg Bavo, skaters veilig het skatepark kunnen bereiken;

 • -

  door de aanleg van de rotonde en het aanleggen van een zebrapad de bestaande waarschuwingsborden voor overstekende skaters, moeten worden aangepast;

 • -

  het fietspad langs de verbindingsweg nog niet aangelegd kan worden omdat noodzakelijke aanpassingen aan het sportpark “Boekhorst” nog moeten worden uitgevoerd;

 • -

  zodra de werkzaamheden aan het sportpark gereed zijn, het fietspad langs de Rondweg Bavo wordt aangelegd en opengesteld (naar verwachting september 2021);

 • -

  de in dit verkeersbesluit genoemde (delen van) wegen binnen de bebouwde kom komen te liggen en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Noordwijk;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de (gemachtigde van de) korpschef van de Eenheid Den Haag en dat deze dat deze negatief heeft geadviseerd m.b.t. de voorgestelde verkeersmaatregelen;

Nemen, gelet op het voorgaande, het volgende

B E S L U I T :

 • 1.

  Door het verwijderen van borden conform model G7 RVV1990 het voetpad tussen de Boekhorstlaan en het sportpark Boekhorst op te heffen;

 • 2.

  Door het plaatsen van borden conform model D1 RVV1990 een rotonde in te stellen op de aansluiting van de verbindingsweg (rondweg Bavo) met de Herenweg;

 • 3.

  Door het plaatsen van borden conform model D1 RVV1990 op de toeleidende wegen een microtonde in te stellen op de aansluiting van de verbindingsweg (rondweg Bavo) met de Langevelderweg;

 • 4.

  Door het plaatsen van borden conform model D2 RVV1990 geboden in te stellen voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft, op de middenheuvels van de aansluitende wegen van de rotonde op de aansluiting van de Rondweg Bavo met de Herenweg;

 • 5.

  Door het plaatsen van borden conform model D2 RVV1990 geboden in te stellen voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft, op de middenheuvels van de aansluitende wegen van de microtonde op de aansluiting van de Rondweg Bavo met de Langevelderweg;

 • 6.

  Door het plaatsen van borden conform model B6 RVV1990 alsmede het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het BABW, de voorrang te regelen op de rotonde van de Rondweg Bavo met de Herenweg en de Langevelderweg, zodanig dat verkeer op de toeleidende wegen van de rotonde voorrang verleent aan verkeer op de rotonde;

 • 7.

  Door het plaatsen van borden conform model B6 RVV1990 alsmede het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het BABW, de voorrang te regelen op de microtonde van de Rondweg Bavo met de Langevelderweg, zodanig dat verkeer op de toeleidende wegen van de microtonde voorrang verleent aan verkeer op de rotonde;

 • 8.

  Door het plaatsen van borden conform model B6 RVV1990 met onderborden OB5030B02 alsmede het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het BABW, de voorrang te regelen bij de oversteken van de fietspaden langs de rotonde van de Rondweg Bavo met de Herenweg over de toeleidende wegen, zodanig dat verkeer op de toeleidende wegen voorrang verleent aan fietsverkeer op de fietspaden langs de rotonde;

 • 9.

  Door het plaatsen van borden conform model B6 RVV1990 met onderborden OB5030B02 alsmede het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het BABW, de voorrang te regelen bij de oversteken van de fietspaden langs de microtonde van de Rondweg Bavo met de Langevelderweg over de toeleidende wegen, zodanig dat verkeer op de toeleidende wegen voorrang verleent aan fietsverkeer op de fietspaden langs de rotonde;

 • 10.

  Door het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het BABW, de voorrang te regelen op de aansluitingen van het fietspad langs de Rondweg Bavo op de fietspaden langs de Herenweg en de Langevelderweg;

 • 11.

  Door het plaatsen van borden conform G11 RVV1990 een fietspad in te stellen langs de Rondweg Bavo. Zolang de werkzaamheden aan sportpark “Boekhorst” niet gereed zijn, wordt het fietspad met schrikhekken conform model BB15-2 RVV1990 afgesloten;

 • 12.

  Door het plaatsen van borden conform G11 RVV1990 fietspaden in te stellen langs de Rotondes op de aansluitingen van de rondweg Bavo met de Langevelderweg en de aansluiting van de rondweg Bavo met de Herenweg;

 • 13.

  Door het plaatsen van borden conform model L2 RVV1990 alsmede het aanbrengen van markering zoals bedoeld in artikel 49.2 RVV1990 een voetgangersoversteekplaats (zebra) aan te brengen op de Herenweg ten westen van de aansluiting met de Rondweg Bavo;

 • 14.

  Te bepalen dat de maatregelen van kracht worden zodra het komgrenzenbesluit voor de aanpassing van de komgrens op de besluit voor de aanpassing van de kom vastgesteld is;

 • 15.

  Te bepalen dat het fietspad langs de Rondweg Bavo wordt opengesteld zodra de herinrichting van het sportpark “Boekhorst” gereed is;

 • 16.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekeningen met nummers 2017 – 059 – B – MB – 01 en 2017 – 059 – B – MB – 03;

 • 17.

  Overeenkomstig het gestelde in artikel 26 van het BABW dit besluit ter openbare kennisgeving te brengen door publicatie in de Staatscourant.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

namens dezen:

De teamcoach van de afdeling Beheer Openbare ruimte Civiel,

I.Leemans

Datum besluit : 29 augustus 2019

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.