Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LopikStaatscourant 2019, 50013Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Lopik Oost’

Logo Lopik

Burgemeester en wethouders van Lopik maken bekend dat het bestemmingsplan, “Lopik Oost” te Lopik in ontwerp ter inzage ligt.

Ook maken burgemeester en wethouders van Lopik overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.17 vande Wet Milieubeheer bekend dat zij in verband met voormeld bestemmingsplan eenaanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling hebben ontvangen.

Bestemmingsplan ‘Lopik oost

Het plangebied ligt aan de oostkant van de kern Lopik, op gronden die in het vigerende bestemmingsplan een agrarische bestemming hebben. De beoogde ontwikkeling voorziet op deze gronden in nieuwe woningen, bestaande uit diverse woningtype.

 Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 11 september 2019 t/m 22 oktober 2019 voor eenieder ter inzage op maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de afdeling Strategie, Beleid en Projecten. Ook buiten deze openingstijden kan het bestemmingsplan worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Daarnaast zijn de ter inzage gelegde stukken raadpleegbaar op de landelijke voorziening van ruimtelijkeplannen.nl.

 M.e.r. beoordelingsbesluit

Op basis van de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling is beoordeeld of er een milieueffect-rapportage moet worden gemaakt voorafgaande aan de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders hebben op basis van de aanmeldnotitie besloten dat voor de activiteit geen milieueffectrapport moet worden gemaakt.

 

De aanmeldingsnotitie en bijbehorende stukken liggen eveneens van 11 september 2019 t/m 22 oktober 2019 voor eenieder ter inzage op maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de afdeling Strategie, Beleid en Projecten. Ook buiten deze openingstijden kan het bestemmingsplan worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken.

Een besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage is een besluit, waartegen geendirect bezwaar of beroep mogelijk is. Eventuele zienswijzen tegen dit besluit kunnen in de bestemmings-planprocedure (als zienswijze) worden ingebracht.

 Anterieure overeenkomst

Ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Lopik bekend dat er, voorafgaand aan de mogelijke vaststelling van het bestemmingsplan “Lopik Oost”, overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Lopik en betrokken partij. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt eveneens van 11 september 2019 t/m 22 oktober 2019 voor eenieder ter inzage op maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de afdeling Strategie, Beleid en Projecten.

 Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 3410 CB Lopik. Voor meer informatie over kunt u tijdens kantooruren, met uitzondering van vrijdagen, contact opnemen met mevruw M. van Schaik, tel: (0348) – 55 99 55. 

 Vervolgprocedure

Na beoordeling van de ontvangen zienswijzen zal een definitief bestemmingsplan worden opgesteld Uiteindelijk zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.