Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenStaatscourant 2019, 49948VerkeersbesluitenGemeente Zutphen: tijdelijke verkeersmaatregelen Laarstraat, Lange Hofstraat en Groenmarkt in verband met het evenement Bos Dweildag op 14 september 2019

Logo Zutphen

Team Veiligheid: 150286

Zutphen: 12 september 2019

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen;

 

gelet op:

artikel 2, lid 1, onder a van de Wegenverkeerswet 1994;

artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994;

artikel 18, lid 1, onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

overwegende,

 

dat op 14 september 2019 de Bos Dweildag wordt gehouden op verschillende locaties in de binnenstad van Zutphen;

 

dat tijdens het evenement meerdere dweilorkesten door de straten lopen en diverse objecten worden geplaatst;

 

dat een deel van de Laarstraat, tussen nummer 49 en de aansluiting met de Paardenwal/Boompjeswal, onderdeel is van het evenemententerrein;

 

dat het betreffende deel van de Laarstraat voor het evenement gevrijwaard moet zijn van voertuigen;

 

dat voorafgaand aan en na afloop van het evenement diverse werkzaamheden moeten worden verricht om het terrein in te richten en op te ruimen;

 

dat de veiligheid van de bezoekers en de deelnemers van het evenement in gevaar kan komen als er geen maatregelen worden getroffen tijdens deze werkzaamheden en tijdens het evenement zelf;

 

dat door het tijdelijk afsluiten van delen van de Lange Hofstraat, Groenmarkt en Laarstraat die veiligheid wel kan worden geboden;

 

dat in de Laarstraat sprake is van eenrichtingsverkeer in westelijke richting;

dat door het afsluiten van een deel van de Laarstraat het verkeer vanaf het Hogestraatje geen doorgang kan vinden;

 

dat dit opgelost kan worden door het eenrichtingsverkeer in de Laarstraat, tussen de aansluiting met de Hogestraatje en nummer 49, tijdelijk op te heffen;

 

dat de betreffende wegen zijn gelegen binnen de grenzen van en in beheer zijn bij de gemeente Zutphen;

 

dat op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de politie van de eenheid Oost-Nederland, District Noord- en Oost-Gelderland, team IJsselstreek;

 

b e s l u i t e n:

 

1. de Laarstraat (tussen nummer 49 en de aansluiting met de Paardenwal/Boompjeswal) op 14 september 2019 vanaf 07.00 uur tot 18.00 uur gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen van een fysieke afsluiting en bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

2. het eenrichtingsverkeer in de Laarstraat (tussen de aansluiting met het Hogestraatje en nummer 49) op te heffen op 14 september 2019 vanaf 07.00 uur tot 18.00 uur door het verwijderen van bord C3 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

3. de Lange Hofstraat (tussen de Rodetorenstraat en de aansluiting met de Groenmarkt) en de Groenmarkt (tussen nummer 28 en de aansluiting met de Lange Hofstraat) op 14 september 2019 vanaf 07.00 uur tot 22.00 uur gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen van een fysieke afsluiting en bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

Namens burgemeester en wethouders van Zutphen,

de medewerker van het team Veiligheid

Lisette Senger

 

Niet eens met dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Bel ons dan eerst. We bekijken samen het besluit. U hoeft daarna misschien geen bezwaar te maken. Ons telefoonnummer is 14 0575 (zonder kengetal).

 

Wilt u toch bezwaar maken? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit moet altijd binnen zes weken na de dag waarop wij dit besluit hebben bekendgemaakt. U kunt een bezwaarschrift indienen door het sturen van een brief of door het formulier op onze website te gebruiken. Voor het laatste heeft u DigiD nodig.

 

Uw bezwaarschrift indienen via een brief

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA, Zutphen. In uw bezwaarschrift moet staan:

• uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en uw e-mailadres

• de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat

• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

• uw handtekening

 

Uw bezwaarschrift indienen via onze website

Ga naar www.zutphen.nl/bezwaarmaken. Wij vragen u in te loggen met DigiD. Heeft u geen DigiD, dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl. Let op: het afhandelen van uw aanvraag duurt minimaal 3 werkdagen.

 

Voorlopige voorziening

Wilt u niet wachten op een besluit over uw bezwaar? Vraag dan om een ‘voorlopige voorziening’ bij de rechter. Dat kan alleen als u ons al een bezwaarschrift heeft gestuurd. Een ‘voorlopige voorziening’ vraagt u via internet, met DigiD. Daarvoor gaat u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u hoe u dit moet doen.

 

Met een brief kan natuurlijk ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem.

 

Kosten

De behandeling van uw bezwaar is gratis. Voor de behandeling van een ‘voorlopige voorziening’ moet u wel betalen.