Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2019, 49908VerkeersbesluitenAanpassing rotonde Heesbergstraat – Akerstraat – Burg. Waszinkstraat – Caumerbeeklaan, augustus 2019

Logo Heerlen

 

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het meest recente mandaatbesluit.

 

Overwegende

De kruising van de Heesbergstraat - Akerstraat – Burg. Waszinkstraat – Caumerbeeklaan is vormgegeven als een rotonde met fietsstroken op de rotonde. Deze fietsstroken zorgen mede doordat de route Heesbergstraat – Akerstraat in een helling gelegen is, voor verkeersonveilige situaties op de rotonde doordat fietsers de rotonde met hoge snelheid passeren en/of geen voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde. Door het ontbreken van voetgangersoversteekplaats (zebra) dienen daarnaast bestuurders die vanaf de rotonde de Caumerbeeklaan willen inrijden, wel voorrang te verlenen aan overstekende voetgangers, maar bestuurders die vanaf de Caumerbeeklaan de rotonde oprijden, niet. Dit leidt tot onduidelijkheid en daardoor tot verkeersonveiligheid.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden en de belangen/gevolgen als bedoeld in de Wet Milieubeheer

 

Is het gewenst om

a. de fietsstroken op de rotonde Akerstraat – Heesbergstraat – Burg. Waszinkstraat – Caumerbeeklaan te vervangen door een vrijliggend fietspad rondom de rotonde;

b. in de Caumerbeeklaan ter hoogte van de rotonde met de Akerstraat een voetgangersoversteekplaats (zebra) aan te brengen;

 

Motivering

a. Door aanleg van een vrijliggend fietspad wordt de snelheid van de fietsers op het fietspad, als gevolg van het afbuigen van het fietspad ter plaatse van de rotonde, afgeremd wat de verkeersveiligheid bevorderd. Daarnaast wordt de voorrangssituatie tussen bestuurders op de rotonde en de fietsers die de rotonde naderen duidelijker.

b. Door de aanleg van een voetgangersoversteekplaats (zebra) wordt de voorrangssituatie tussen bestuurders en voetgangers duidelijker en daardoor veiliger.

 

Belangenafweging

Met de belangen van de bewoners is voldoende rekening gehouden. De gemeentelijke belangen van voorkoming van overlast voor omgeving en de verkeersveiligheid/doorstroming zijn gediend bij de te nemen maatregelen en wegen zwaarder dan de overige belangen. Ook ontstaat er geen onduidelijke /onveilige verkeerssituatie.

 

Gehoord/Overleg

ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de politie. De Heesbergstraat, Akerstraat, Burg. Waszinkstraat en de Caumerbeeklaan zijn in beheer bij de gemeente Heerlen.

 

Besluit:

1. Door plaatsing van de borden D01 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op het middeneiland van de rotonde, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, een verplichte rijrichting in te stellen voor het verkeer op de rotonde.

 

2. Door plaatsing van de borden B06 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in art. 12b lid VII van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (B.A.B.W.) op de Akerstraat, de Heesbergstraat, de Burg. Waszinkstraat, de Caumerbeeklaan en de Bekkerweg, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, de voorrang te regelen ten gunste van de bestuurders op de rotonde.

 

3. Door het plaatsen van de borden G11 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op het fietspad rondom de rotonde Heesbergstraat – Akerstraat – Burg. Waszinkstraat - Caumerbeeklaan, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, dit fietspad aan te duiden als een verplicht fietspad.

 

4. Door het plaatsen van het borden D02 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op de middengeleiders in de Heesbergstraat, de Akerstraat en de Burg. Waszinkstraat, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, een gebod in te stellen voor alle bestuurders om dit bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.

 

5. Door het aanbrengen van de markering voetgangersoversteekplaats (zebra) zoals bedoeld in art. 12b lid IV van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (B.A.B.W.) in zowel de Heesbergstraat, de Akerstraat, de Burg. Waszinkstraat als de Caumerbeeklaan ter hoogte van de rotonde, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s) aan te duiden en door het plaatsen van de borden L02 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in de Heesbergstraat, de Akerstraat, de Burg. Waszinkstraat en de Caumerbeeklaan deze maatregel te ondersteunen.

 

7. Door het aanbrengen van fietssymbolen op het wegdek zoals bedoeld in art. 12b lid II van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (B.A.B.W.) op de Heesbergstraat, de Akerstraat, Burg. Waszinkstraat en de doorsteek tussen Bekkerweg en de rotonde zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening fietsstroken te realiseren op de Heesbergstraat, Akerstraat, Burg. Waszinkstraat en bij de doorsteek naar de Bekkerweg.

 

8. Eerdere verkeersbesluiten betrekking hebbende op deze rotonde en de doorsteek tussen Bekkerweg en de rotonde in te trekken.

 

Heerlen,

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Specialist Verkeerstechniek,

R.M.H. Schmeitz,

Ter inzage legging en bezwaar:

Het verkeersbesluit + tekening liggen eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen : digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op : doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar : Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax : (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift tenminste :

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

 

 

Bijlagen:

Tekening: Bebording rotonde Akerstraat – Heesbergstraat, dd. 15-08-2019.