Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2019, 49904VerkeersbesluitenRealisatie van 1 parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen op de Bredastraat nabij huisnummer 21, augustus 2019

Logo Heerlen

 

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het meest recente mandaatbesluit.

 

0verwegende

Het college van B&W heeft op 22 november 2016 ingestemd met de beleidsregel “oplaad infrastructuur elektrische voertuigen gemeente Heerlen”. Hierin is geregeld dat automobilisten die in het bezit zijn van een elektrische auto binnen gestelde voorwaarden, criteria en condities hun voertuig in de buurt van hun woning kunnen opladen op een algemene parkeerplaats voor E-voertuigen.

In mei 2016 heeft het college besloten dat de gemeente Heerlen deelneemt aan de concessie van provincie Noord-Brabant voor het plaatsen van E-laadpalen in de openbare ruimte (BWV-16002013). Deze concessie is gestart op 4 januari 2017. Ook de gemeente Brunssum en Kerkrade nemen deel aan deze regeling. Particulieren en bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte als zij een elektrisch voertuig rijden of gaan rijden. Daarnaast kan de gemeente ook E-laadpalen aanvragen voor strategische locaties bijvoorbeeld in het centrum waar ook laadpalen geplaatst kunnen worden. In het kader van het Programma Ruimtelijke Ontwikkeling wil de gemeente Heerlen een aantrekkelijke, moderne 21e -eeuwse stad zijn (MBP 2015-18). Een van de activiteiten die wij daarvoor doen is de uitrol stimuleren van elektrisch rijden.

De concessiehouder (NUON-Heijmans) behandelt de aanvragen voor particulieren en vraagt voor de laadlocatie toestemming bij de gemeente. De gemeente beoordeelt de aangevraagde locatie en koppelt terug.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden en de belangen/gevolgen als bedoeld in de Wet Milieubeheer

 

Is het gewenst om

op de Bredastraat ter hoogte van huisnummer 21 een E-laadpaal voor algemeen gebruik te plaatsen.

 

Motivering

De aanvrager (adres Eindhovenstraat 15) heeft voldaan aan de eisen om in aanmerking te komen voor een E-laadpaal in de nabije omgeving (max. 300 meter) van zijn woonadres. Eerdere aangewezen alternatieve locaties bleken technisch problematisch te zijn.

 

Belangenafweging

De gemeentelijke belangen om E-laadpalen te faciliteren c.q. het milieubelang en het belang van de aanvrager om deel te kunnen nemen aan het E-verkeer wegen zwaarder dan de belangen van overige belanghebbenden.

Door het treffen van de maatregel worden overige belanghebbenden niet onevenredig benadeeld omdat er voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn voor de weggebruikers.

 

Gehoord/Overleg

ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de politie. De Bredastraat is in beheer bij de gemeente Heerlen.

 

Besluit:

1. Door plaatsing van bord E04 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord tekst “alleen voor opladen elektrische voertuigen” en onderbord met 1 pijl 1 parkeerplaats te reserveren ten behoeve van E-voertuigen aan de Bredastraat ter hoogte van huisnummer 21, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 

2. De verkeersbesluiten “Bredastraat, E-Laadpaal, dec. 2018” (gepubliceerd 17 januari 2019) én “Eindhovenstraat 15, E-Laadpaal, mrt. 2019” (gepubliceerd 4 april 2019) inzake alternatieve locaties in te trekken.

 

Heerlen,

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Specialist Verkeerstechniek,

R.M.H. Schmeitz,

Ter inzage legging en bezwaar:

Het verkeersbesluit + tekening liggen eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen : digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op : doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar : Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax : (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste :

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

 

 

Bijlagen:

Tekening Aanleggen 1 E-laadplaats t.b.v. Eindhovenstraat 15, t.h.v. Bredastraat 21, dd. 22 augustus 2019.