Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 49882Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan en Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden, Boerenkamplaan ongen. (tussen 22a en 24) te Someren

Logo Someren

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Boerenkamplaan ongen. (tussen 22a en 24) (met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019014-VO010) ën het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage liggen. De termijn eindigt op 25 oktober 2019.

 

Inhoud wijzigingsplan

De bestemming van het perceel Boerenkamplaan ongen. (tussen 22a en 24) wordt gewijzigd naar de bestemming Wonen door het toekennen van een Ruimte voor Ruimte bouwtitel.

 

Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden

 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de op te richten aaneengeschakelde woningen ter plaatse van Boerenkamplaan ongen. (22a en 24) te Someren. De gevels van de woning worden hoger belast dan de voorkeursgrenswaarden, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Hiervoor wordt een hogere waarde procedure doorlopen. De woning zal worden voorzien van een geluidsluwe gevel en een buitenruimte die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

 

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

 

Stukken ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 13 september 2019 tot en met 25 oktober 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website www.someren.nl onder het kopje bestemmingsplannen >> ontwerp.

 

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor en voor nadere informatie op werkdagen contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.