Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 4978VerkeersbesluitenAmsterdam zuid, verkeersbesluit Baroniestraat tussen Montferlandstraat en Graafschapstraat, intrekken geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen

Logo Amsterdam

CE19-04373 d.d. 22 januari 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 

 

Overwegende dat:

 

Op de Baroniestraat, het gedeelte tussen de Montferlandstraat en de Graafschapstraat een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen is ingesteld;

deze geslotenverklaring uitsluitend in de oost – westelijke richting is neergezet;

nut en noodzaak van deze maatregel onduidelijk is en er wel behoefte bij motorvoertuigen op meer dan twee wielen bestaat om de Baroniestraat op genoemd gedeelte in te rijden in westelijke richting;

het huidige inrijverbod leidt tot onnodig omrijden op de omliggende straten;

het om deze redenen wenselijk is om dit inrijverbod in te trekken;

  • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Deze heeft daarbij op22-01-2019 positief gereageerd;

  • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

  • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

Besluit

 

Door het verwijderen van verkeersbord conform model C6 van Bijlage I van het RVV 1990, in te trekken, de destijds ingestelde geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen in de Baroniestraat, het gedeelte tussen de Montferlandstraat en de Graafschapstraat.

 

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde afbeelding.

 

 

Amsterdam,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

 

Annelies Lelijveld

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

 

 

 

 

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam, adres en telefoonnummer

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

  • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie